Artiklarna

animaatio

Senaste artiklar

20.5.2020

Vilka uppgifter kan ges om forskningens preliminära resultat? Vad gäller för forskning som delvis ännu är i planeringsskedet?

4.5.2020

Vetenskapliga publikationer är ett sätt för forskaren att meritera sig, men utöver meriter medför upphovsmannaskapet till en forskningspublikation även ansvar för publikationens innehåll.

14.4.2020

Medicinsk forskning kräver alltid etisk förhandsprövning, humanvetenskaplig forskning i vissa fall. 

10.3.2020

Behandlingen av störande feedback är inte bara den sakkunnigas problem, utan ett ärende som berör hela arbetsplatsen. Det har öppnats en ny webbplats som ger stöd och råd i ärendet.

27.1.2020

Att en publikation fått märket för kollegial granskning innebär att texten genomgått kollegial granskning i enlighet med allmänt godtagna kvalitetsstandarder och etiska standarder.

10.1.2020

Produktion av tillgängliga innehåll och tjänster ligger i allas intresse – men är också ett i lagen föreskrivet krav.

20.12.2019

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen.

28.11.2019

Ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen.

13.11.2019

Delegationen för informationsspridning betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

13.11.2019

Att bemöta och bekämpa hatretorik är en arbetarskyddsfråga – inte den enskilda forskarens personliga problem och skam.

2.10.2019

Syftet med datahanteringsplanen är att garantera att forskningsmaterialet är korrekt och håller god kvalitet, samt säkerställa att det återanvänds på ett effektivt sätt.

20.6.2019

FAIR innebär att forskningens källmaterial, metoder och dataprodukter ska vara möjliga att hitta, komma åt, flytta eller kombinera och återanvända.