Artiklarna

animaatio

Artiklarna om ansvarsfull forskning erbjuder information om hur forskningsbaserad kunskap produceras, publiceras och utvärderas på ett vederhäftigt och överenskommet sätt. För att vetenskapen ska verka hela samhället till gagn bör verksamheten vara ansvarsfull i forskningens alla skeden.

Senaste artiklar

30.3.2021

Den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare innehåller anvisningar om hur en forskarutvärdering genomförs ansvarsfullt från början till slut.

1.2.2021

Vetenskapliga förlag sköter uppgifter som utgör en av de viktigaste infra­struk­turerna för forskning – en basstruktur som vetenskaps- och forskarsamhället kan bygga sin verksamhet på.

19.1.2021

De vetenskapliga samfunden i Finland sammanför medlemmar från olika organisationer och med olika bakgrund som är intresserade av samma sak. Som ett resultat av detta publicerar, påverkar, forskar och kommunicerar man.

15.1.2021

Forskningsetiska delegationen och Unifis rekommendation beaktar rättigheterna, skyldigheterna och ansvaret med tanke på forskningsetiken för alla dem som deltar i handlednings- och granskningsprocessen för doktorsavhandlingar.

8.12.2020

Det är synnerligen arbetsamt att hitta specialister inom ett visst fackområde i Finland. Lyckligtvis planeras ett nationellt forskarregister som kommer att underlätta situationen.

3.11.2020

Försöket med öppen kollegial bedömning genom svärmarbete (crowdsourcing) gav viktiga observationer om hur transparens kan ökas inom vetenskapspublicering.

9.9.2020

Användningen av material som hämtats ur sociala medier är förenad med en stor mängd rättsliga skyldigheter och kvistiga forskningsetiska frågor.

2.9.2020

Det finns en ingrodd föreställning i vetenskapspublikationer om att man kan tydligt ska kunna skilja mellan forskaren som producerar innehåll och språkexperten som producerar språkets kvalitet.

3.8.2020

Om avsikten med forskning är att påverka, måste informatören eller forskaren beakta publikens åskådning och världsbild. Då räcker det inte med att endast informera, utan det behövs en dialog med publiken.

18.6.2020

Etikprövning är en del av en övergripande och förutseende forskningsetik som syftar till att förutse etiska problem och risker.

20.5.2020

Vilka uppgifter kan ges om forskningens preliminära resultat? Vad gäller för forskning som delvis ännu är i planeringsskedet?

4.5.2020

Vetenskapliga publikationer är ett sätt för forskaren att meritera sig, men utöver meriter medför upphovsmannaskapet till en forskningspublikation även ansvar för publikationens innehåll.