Artiklarna

animaatio

Artiklarna om ansvarsfull forskning erbjuder information om hur forskningsbaserad kunskap produceras, publiceras och utvärderas på ett vederhäftigt och överenskommet sätt. För att vetenskapen ska verka hela samhället till gagn bör verksamheten vara ansvarsfull i forskningens alla skeden.

Senaste artiklar

12.10.2021

När man omredigerar en forskningstext till en populär fackbok förändras många saker på vägen: såväl verkets utgångspunkt, publiken, stilen som framställningssättet.

18.8.2021

Utvärdering av forskningens samhälleliga genomslag bör grunda sig på forskningsbaserad kunskap, dvs. på förståelsen för i vilken mån vi kan verifiera genomslaget.

17.6.2021

Den ansvarsfulla forskaren tänker även på kommande generationer.

18.5.2021

Evidensbaserad kunskap är slagkraftig, främjar allmänhetens förståelse av vetenskap, skapar en grund för nya innovationer och stöder beslutsfattandet då forskningsresultat förmedlas och används på olika språk.

20.4.2021

För att kunna beakta även annat än publiceringsuppgifter i meriteringen och bedömningen av forskare krävs att uppgifterna ansvarsfullt sammanställs på ett ställe där de är lättillgängliga.

30.3.2021

Den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare innehåller anvisningar om hur en forskarutvärdering genomförs ansvarsfullt från början till slut.

1.2.2021

Vetenskapliga förlag sköter uppgifter som utgör en av de viktigaste infra­struk­turerna för forskning – en basstruktur som vetenskaps- och forskarsamhället kan bygga sin verksamhet på.

19.1.2021

De vetenskapliga samfunden i Finland sammanför medlemmar från olika organisationer och med olika bakgrund som är intresserade av samma sak. Som ett resultat av detta publicerar, påverkar, forskar och kommunicerar man.

15.1.2021

Forskningsetiska delegationen och Unifis rekommendation beaktar rättigheterna, skyldigheterna och ansvaret med tanke på forskningsetiken för alla dem som deltar i handlednings- och granskningsprocessen för doktorsavhandlingar.

8.12.2020

Det är synnerligen arbetsamt att hitta specialister inom ett visst fackområde i Finland. Lyckligtvis planeras ett nationellt forskarregister som kommer att underlätta situationen.

3.11.2020

Försöket med öppen kollegial bedömning genom svärmarbete (crowdsourcing) gav viktiga observationer om hur transparens kan ökas inom vetenskapspublicering.

9.9.2020

Användningen av material som hämtats ur sociala medier är förenad med en stor mängd rättsliga skyldigheter och kvistiga forskningsetiska frågor.