Artiklarna

animaatio

Artiklarna om ansvarsfull forskning erbjuder information om hur forskningsbaserad kunskap produceras, publiceras och utvärderas på ett vederhäftigt och överenskommet sätt. För att vetenskapen ska verka hela samhället till gagn bör verksamheten vara ansvarsfull i forskningens alla skeden.

Senaste artiklar

2.9.2020

Det finns en ingrodd föreställning i vetenskapspublikationer om att man kan tydligt ska kunna skilja mellan forskaren som producerar innehåll och språkexperten som producerar språkets kvalitet.

3.8.2020

Om avsikten med forskning är att påverka, måste informatören eller forskaren beakta publikens åskådning och världsbild. Då räcker det inte med att endast informera, utan det behövs en dialog med publiken.

18.6.2020

Etikprövning är en del av en övergripande och förutseende forskningsetik som syftar till att förutse etiska problem och risker.

20.5.2020

Vilka uppgifter kan ges om forskningens preliminära resultat? Vad gäller för forskning som delvis ännu är i planeringsskedet?

4.5.2020

Vetenskapliga publikationer är ett sätt för forskaren att meritera sig, men utöver meriter medför upphovsmannaskapet till en forskningspublikation även ansvar för publikationens innehåll.

14.4.2020

Medicinsk forskning kräver alltid etisk förhandsprövning, humanvetenskaplig forskning i vissa fall. 

10.3.2020

Behandlingen av störande feedback är inte bara den sakkunnigas problem, utan ett ärende som berör hela arbetsplatsen. Det har öppnats en ny webbplats som ger stöd och råd i ärendet.

27.1.2020

Att en publikation fått märket för kollegial granskning innebär att texten genomgått kollegial granskning i enlighet med allmänt godtagna kvalitetsstandarder och etiska standarder.

10.1.2020

Produktion av tillgängliga innehåll och tjänster ligger i allas intresse – men är också ett i lagen föreskrivet krav.

20.12.2019

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen.

28.11.2019

Ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen.

13.11.2019

Delegationen för informationsspridning betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.