Transparens och enhetlighet med märket för kollegial granskning

27.1.2020

Att en publikation fått märket för kollegial granskning innebär att texten genomgått kollegial granskning i enlighet med allmänt godtagna kvalitetsstandarder och etiska standarder.

Märket för kollegial granskning visar tydligt för läsaren vilka artiklar i en tidskrift eller ett samlingsverk som genomgått kollegial granskning. Märket finns också i många inhemska vetenskapsförläggares monografier.

Märket för kollegial granskning är ett av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) registrerat varumärke. Förläggare i Finland som utövar regelbunden vetenskaplig utgivning kan ansöka om användningsrätt till märket. Märket används redan av över 150 publikationsserier och sju bokförläggare. Majoriteten av de utgivare som använder märket är vetenskapliga samfund.

Förläggare som ansöker om att få använda märket förbinder sig att följa märkets användningsvillkor samt i sin verksamhet främja principer som är förenliga med de anvisningar för kollegial granskning som utarbetats av Förbundet för vetenskapspublicering i Finland liksom Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland.

Vad betyder märket?

Märket placeras på titelbladet av kollegialt granskade publikationer, eller annanstans i samband med publikationsuppgifter. Om publikationen även innehåller skrifter som inte genomgått kollegial granskning, sätts märket ut också i innehållsförteckningen och i samband med enskilda artiklar. På det sättet ser läsaren tydligt vilka texter som granskats. Granskningen kan ske anonymt eller öppet varvid författarnas och/eller granskarnas namn är kända.

Att märket förekommer i en publikation visar att texten före publicering genomgått en process för kollegial granskning i enlighet med allmänt godtagna kvalitetsstandarder och etiska standarder.

Att märket förekommer i en publikation visar att texten före publicering genomgått en process för kollegial granskning i enlighet med allmänt godtagna kvalitetsstandarder och etiska standarder. En artikel eller bok som fått märket har granskats av minst två oberoende experter inom vetenskapsområdet, som inte ingår i publikationskanalens redaktion. Författarna har fått ta del av granskningsutlåtandena och gjort nödvändiga korrigeringar i sina manuskript. Förläggaren bevarar alla dokument som är centrala för granskningsprocessen, för att man ska kunna gå tillbaka till dessa handlingar om problem uppstår.

Märket i sig säger däremot ingenting om textens vetenskapliga eller samhälleliga betydelse eller genomslag, som kan bedömas först i och med den diskussion som följer på publiceringen. Märket har heller ingen koppling till Publikationsforum-klassificeringen, fastän båda tjänsterna är bundna till Vetenskapliga samfundens delegation. Publikationsforums klassificering på basnivån, alltså nivå 1, förutsätter att publikationen genomgått kollegial granskning, men inte att den erhållit VSD:s märke för kollegial granskning. Att märket för kollegial granskning beviljas inverkar inte automatiskt på Publikationsforum-nivån, utan Publikationsforums bedömningspaneler beslutar om klassificeringen.

Vad är nyttan med att använda märket?

Märket gynnar de som producerar forskningsinformationen, de som förmedlar den samt de yrkesgrupper och den stora allmänhet som använder den. Instruktioner för vetenskaplig kvalitetsbedömning av publikationer samt fastställda gemensamma nationella standarder hjälper förläggare, granskare och författare att utveckla sin verksamhet och förbättra publikationernas kvalitet. De gemensamma verksamhetsprinciperna förtydligar samtidigt olika aktörers forskningsetiska skyldigheter.

En transparent granskningsprocess ökar författarnas, läsarnas och vetenskapssamfundets förtroende för dessa publikationskanaler som utgivare av oberoende vetenskaplig information. Att en publikation försetts med märket undanröjer oklarheter i samband med definition av kollegialt granskade publikationer, exempelvis vid utvärdering av forskning, och hjälper de som använder forskningsinformationen att känna igen informationskällor som genomgått vetenskaplig förhandsbedömning.

Anna-Sofia Ruth är en informationsspecialist i Tampere University och har arbetat som en planerare i Publikationsforum vid Vetenskapliga samfundens delegation.


Tilläggsinformation:

Märket för kollegial granskning samt de publikationskanaler som använder det https://www.tsv.fi/sv/tjanster/marke-for-kollegialt-granskade-vetenskapspublikationer

Du kan också vara intresserad av