Publicering

Senast uppdaterad 14.9.2023

Publicering.

Öppenhet och offentlighet gör forskningen till vetenskap. Vetenskapskommunikationen är vetenskapssamfundens interna och externa informationsförmedling och interaktion. Att kommunicera om vetenskap handlar inte bara om att förmedla forskningsresultat. Ansvarsfull vetenskapskommunikation ökar förtroendet för vetenskaplig information. Vetenskapliga publikationer är ett viktigt sätt för forskare att meritera sig, och därför är det av stor betydelse att upphovsmannaskapet fastställs så att det belönar forskarna på ett rättvist sätt.

Senaste artiklar

18.5.2021

Evidensbaserad kunskap är slagkraftig, främjar allmänhetens förståelse av vetenskap, skapar en grund för nya innovationer och stöder beslutsfattandet då forskningsresultat förmedlas och används på olika språk.

1.2.2021

Vetenskapliga förlag sköter uppgifter som utgör en av de viktigaste infra­struk­turerna för forskning – en basstruktur som vetenskaps- och forskarsamhället kan bygga sin verksamhet på.

3.11.2020

Försöket med öppen kollegial bedömning genom svärmarbete (crowdsourcing) gav viktiga observationer om hur transparens kan ökas inom vetenskapspublicering.

2.9.2020

Det finns en ingrodd föreställning i vetenskapspublikationer om att man kan tydligt ska kunna skilja mellan forskaren som producerar innehåll och språkexperten som producerar språkets kvalitet.

3.8.2020

Om avsikten med forskning är att påverka, måste informatören eller forskaren beakta publikens åskådning och världsbild. Då räcker det inte med att endast informera, utan det behövs en dialog med publiken.

20.5.2020

Vilka uppgifter kan ges om forskningens preliminära resultat? Vad gäller för forskning som delvis ännu är i planeringsskedet?

4.5.2020

Vetenskapliga publikationer är ett sätt för forskaren att meritera sig, men utöver meriter medför upphovsmannaskapet till en forskningspublikation även ansvar för publikationens innehåll.

27.1.2020

Att en publikation fått märket för kollegial granskning innebär att texten genomgått kollegial granskning i enlighet med allmänt godtagna kvalitetsstandarder och etiska standarder.

13.11.2019

Delegationen för informationsspridning betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

13.11.2019

Att bemöta och bekämpa hatretorik är en arbetarskyddsfråga – inte den enskilda forskarens personliga problem och skam.

14.6.2019

Vetenskapskommunikation kan vara av många slag och riktas till många grupper. Det viktiga är att ta hänsyn till interaktionspartnerns kunskapsnivå.

24.4.2019

Öppen publicering har uppenbara fördelar men väcker också befogad oro.