Publicering

Publicering.

Öppenhet och offentlighet gör forskningen till vetenskap. Vetenskapskommunikationen är vetenskapssamfundens interna och externa informationsförmedling och interaktion. Att kommunicera om vetenskap handlar inte bara om att förmedla forskningsresultat. Ansvarsfull vetenskapskommunikation ökar förtroendet för vetenskaplig information. Vetenskapliga publikationer är ett viktigt sätt för forskare att meritera sig, och därför är det av stor betydelse att upphovsmannaskapet fastställs så att det belönar forskarna på ett rättvist sätt.

Senaste artiklar

20.5.2020

Vilka uppgifter kan ges om forskningens preliminära resultat? Vad gäller för forskning som delvis ännu är i planeringsskedet?

4.5.2020

Vetenskapliga publikationer är ett sätt för forskaren att meritera sig, men utöver meriter medför upphovsmannaskapet till en forskningspublikation även ansvar för publikationens innehåll.

27.1.2020

Att en publikation fått märket för kollegial granskning innebär att texten genomgått kollegial granskning i enlighet med allmänt godtagna kvalitetsstandarder och etiska standarder.

13.11.2019

Delegationen för informationsspridning betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

13.11.2019

Att bemöta och bekämpa hatretorik är en arbetarskyddsfråga – inte den enskilda forskarens personliga problem och skam.

14.6.2019

Vetenskapskommunikation kan vara av många slag och riktas till många grupper. Det viktiga är att ta hänsyn till interaktionspartnerns kunskapsnivå.

24.4.2019

Öppen publicering har uppenbara fördelar men väcker också befogad oro.

6.3.2019

Publikationsforum är ett system för klassificering av publikationskanaler. Dess syfte är att stödja kvalitetsbedömning av forskning.

4.2.2019

”Rovförläggare” tar ut författaravgifter, men sköter inte till vetenskapsförlag hörande uppgifter.

29.11.2018

Samma regler som styr forskningsarbetet gäller vid kommunikation om forskningen.

29.11.2018

Nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer om publicering.

29.11.2018

Diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet i god tid.