Artiklar från författaren:
Redaktion för Ansvarsfull forskning

4.5.2020

Vetenskapliga publikationer är ett sätt för forskaren att meritera sig, men utöver meriter medför upphovsmannaskapet till en forskningspublikation även ansvar för publikationens innehåll.

29.11.2018

Modell till meritförteckning för forskare följar principerna med god vetenskaplig praxis.

10.1.2020

Produktion av tillgängliga innehåll och tjänster ligger i allas intresse – men är också ett i lagen föreskrivet krav.

20.12.2019

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen.

13.11.2019

Delegationen för informationsspridning betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

29.11.2018

I Finland finns många lagar och förordningar som kan påverka forskningen.

29.11.2018

Samma regler som styr forskningsarbetet gäller vid kommunikation om forskningen.

29.11.2018

Diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet i god tid.

29.11.2018

ImagOA-manualen innehåller information och infografik om användning av bildmaterial i en öppen vetenskapskultur.

29.11.2018

Nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer om publicering.

29.11.2018

God vetenskaplig praxis kompletteras med andra professionella och etiska riktlinjer.

14.4.2020

Medicinsk forskning kräver alltid etisk förhandsprövning, humanvetenskaplig forskning i vissa fall.