Stödpersoner till stöd för vetenskapssamfundet

29.11.2018

Forskningsetiska delegationen har skapat ett nätverk av stödpersoner för forskningsetik.

Akademiskt samarbete förlöper inte alltid friktionsfritt. Dispyter kan uppstå om de metoder som tillämpats, om valet av författare till en artikel eller för att en text lånats utan hänvisning. Forskaren kan känna att han eller hon lämnats ensam i en oklar situation. Inte alla känner till god vetenskaplig praxis eller är medvetna om de gemensamma spelreglerna.

För att underlätta situationen har Forskningsetiska delegationen skapat ett nätverk av stödpersoner för forskningsetik. Forskningsetiska delegationen har från och med ingången av år 2017 utbildat över 100 stödpersoner vid fler än 60 forskningsorganisationer, för att de ska kunna erbjuda lättillgänglig personlig rådgivning i forskningsetiska frågor. Systemet har utgått från ett behov att stärka den allt mer internationaliserade forskarkårens medvetenhet om god finländsk vetenskaplig praxis.

Systemet har utgått från ett behov att stärka den allt mer internationaliserade forskarkårens medvetenhet om god finländsk vetenskaplig praxis.

Stödpersonerna ger råd till forskare och övrig personal inom den egna organisationen. Samtal med stödpersoner är strängt konfidentiella. Stödpersonen kan ge råd om du till exempel misstänker avvikelse från god vetenskaplig praxis eller själv blivit föremål för misstanke.

Stödpersonen känner till utredningsprocessen för god vetenskaplig praxis (GVP) som övervakas av Forskningsetiska delegationen, och kan till exempel bistå vid upprättande av en anmälan om avvikelse. Han eller hon fungerar dock inte som advokat utan är en neutral rådgivare, som vid behov ger råd till båda parterna i en dispyt. Stödpersonen deltar inte själv i GVP-processen, och hans eller hennes anteckningar får inte heller användas i handläggningen av ärendet. Stödpersonen tar inte heller ställning till om oredlighet inträffat. Detta beslut ska enligt GVP-processen fattas av organisationens högsta ledning.

Stödpersonerna för forskningsetik sköter sin uppgift vid sidan av sin tjänst och deltar årligen i Forskningsetiska delegationens utbildningar. Största delen av Finlands forskningsorganisationer har stödpersoner, och deras kontaktuppgifter hittas vanligtvis på organisationens intranät. En förteckning över de organisationer som deltar i stödpersonssystemet finns på Forskningsetiska delegationens webbplats.

Du kan också vara intresserad av