Kommunikation som en del av god vetenskaplig praxis

29.11.2018

Samma regler som styr forskningsarbetet gäller vid kommunikation om forskningen.

Att kommunicera om forskningen utanför det akademiska samfundet är en självklarhet i samband med många forskningsprojekt. Forskare framträder offentligt via olika kanaler, ger intervjuer, deltar i debatter och seminarier, och skriver utlåtanden, artiklar och debattartiklar samt verk som populariserar kunskap.

Kanalerna för offentliga framträdanden varierar; från fackmedier och traditionella medier till sociala medier. Också ämnena varierar. Ibland avgränsas ämnet strikt till forskarens expertområde, ibland till dess utkanter, och forskare kommenterar också andra frågor offentligt.

Vad säger Forskningsetiska delegationens anvisningar om kommunikation som riktas till en publik utanför det akademiska samfundet?

God vetenskaplig praxis och kommunikation

Alla forskare verksamma vid finländska forskningsorganisationer har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland, dvs. GVP-anvisningarna. Anvisningarna anger en ram för god forskningspraxis och räknar upp dåliga förfaranden som tar sig uttryck i oredlighet och försummelse.

Anvisningarna betonar forskning och akademisk publicering, men beaktar även vetenskapskommunikation riktad till en bredare publik utöver den akademiska publiken.

Utgångspunkten för god vetenskaplig praxis är enligt anvisningarna att den öppenhet och den ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar vetenskaplig kunskap tillämpas vid publiceringen av forskningsresultaten.

Utgångspunkten för god vetenskaplig praxis är enligt anvisningarna att den öppenhet och den ansvarsfulla kommunikation som karakteriserar vetenskaplig kunskap tillämpas vid publiceringen av forskningsresultaten. Publiceringen är tänkt att nå ut till en bredare publik utanför vetenskapssamfundet:

”Forskarna bör iaktta [god vetenskaplig praxis] då de söker en forskningsbefattning eller forskningsfinansiering samt i samband med andra sakkunniguppdrag inom det egna området både i vetenskapliga sammanhang och i sammanhang utanför vetenskapssamfundet.

Utöver forskningsverksamheten gäller ovannämnda praxis även undervisningsmaterial, skriftliga och muntliga utlåtanden, utvärderingar, merit- och publikationsförteckningar samt i kommunikationen med samhället via såväl tryckta som elektroniska publiceringskanaler, även sociala medier.”

Vad är ansvarlöst?

Många räknar upp sina meriter på sin webbplats eller andra offentliga plattformar. Debatten på sociala medier kan ibland bli hetsig. Ibland uppstår viss rollförvirring och forskningen framställs på ett överdrivet glamoröst sätt, till och med i sådan mån att god vetenskaplig praxis ifrågasätts.

När experter talar i egenskap av forskare med forskarens auktoritet, är det viktigt att de håller i minnet att de ingår i ett vetenskapssamfund som i Finland förbundit sig till god vetenskaplig praxis.

Forskarens yrkesskicklighet förutsätter dock forskningsetiskt hållbara förfaringssätt under forskningens hela livscykel, även när forskningen kommuniceras utanför det akademiska samfundet. GVP-anvisningarna nämner som ansvarslösa förfaranden ”att vilseleda allmänheten genom att i offentligheten lägga fram missvisande eller förvrängda uppgifter om sin forskning, dess resultat, resultatens vetenskapliga betydelse eller deras tillämplighet”.

Som ansvarslösa förfaranden nämns också att överdriva sina vetenskapliga meriter i meritförteckningen eller översatta versioner av den, i publikationsförteckningen eller på den egna webbplatsen. Sådana förfaranden kan i de allvarligaste fallen uppfylla kriterierna för avvikelser från god vetenskaplig praxis.

Forskningsetiska delegationen får besked om alla utredningar om avvikelse från god vetenskaplig praxis i Finland. Då och då undersöks också kommunikation som sker utanför vetenskapssamfundet. Forskarnas verksamhet har ifrågasatts bland annat i samband med pressmeddelanden, nätdebatter eller hörande av sakkunniga i utskotten.

När experter talar i egenskap av forskare med forskarens auktoritet, är det viktigt att de håller i minnet att de ingår i ett vetenskapssamfund som i Finland förbundit sig till god vetenskaplig praxis. Samma regler som styr forskningsarbetet gäller pressmeddelanden, läromedel eller marknadsföring på sociala medier: det är inte tillåtet att ljuga, stjäla eller förvränga information. En forskare är en forskare, också på sociala medier.


Ytterligare information:

God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Du kan också vara intresserad av