Endast tillgänglig information når alla

10.1.2020

Produktion av tillgängliga innehåll och tjänster ligger i allas intresse – men är också ett i lagen föreskrivet krav.

Tillgänglighet och åtkomlighet är ord som beskriver möjligheten att vara delaktig.  Fysisk tillgänglighet används i regel då man talar om den fysiska miljön – t.ex. om boendet och möjligheterna att röra på sig. Tillgänglighet och åtkomlighet används däremot då man talar om tillgången till webbtjänster och publikationer – men även om stämningen och attityder.

Attityden är ett bra sätt att närma sig tillgänglighetsbegreppet. Tillgängligheten beaktar mångfalden bland människor. Det är inte fråga om särbehandling av vissa grupper, utan utgångspunkten är att vi alla är i olika situationer och har olika behov och begränsningar att fungera. Behoven kan vara tillfälliga eller bestående. Behoven och begränsningarna är inte heller desamma för alla inom en grupp. Tillgänglighet i form av exempelvis tjänster som är lätta att använda och texter som är lätta att förstå betjänar oss alla.

Det är inte fråga om särbehandling av vissa grupper, utan utgångspunkten är att vi alla är i olika situationer och har olika behov och begränsningar att fungera.

Tillgängligheten består av både teknisk och innehållsmässig åtkomlighet. Den tekniska tillgängligheten garanterar att webbtjänsterna kan användas exempelvis med hjälp av skärmläsningsprogram eller enbart med hjälp av tangentbordet. Webbtjänstens struktur och användargränssnitt bör vara planerade så att användaren har lätt att navigera i tjänsten.

Det är i allmänhet de som planerar och bygger upp webbtjänster som är ansvariga för den tekniska tillgängligheten. Det gäller att kunna kräva tillgänglighetskompetens och att tillgänglighetsaspekterna beaktas när nya tjänster eller webbplatser beställs. Tillgängligheten är på tjänsteleverantörens ansvar.

Även till exempel frågeformulär och blanketter bör göras åtkomliga, likaså webbplatser och tjänster som fungerar mobilt och i pekplattor. Vid planeringen av användargränssnitt är det viktigt att tjänsten testas av en mångsidig grupp redan i ett tidigt skede för att tjänsten och webbplatsen ska vara så lätta att använda som möjligt.

Utöver det tekniska ska även innehållet vara tillgängligt, dvs. innehållet ska öppna sig för så många användare som möjligt. Texten bör vara lätt att förstå och tydlig. Information kan också finnas tillgänglig i annan form än endast i textform, t.ex. i form av videon eller bilder, men de ska också vara i tillgängligt format. 

Vilka är tillgänglighetskriterierna – vad står det i tillgänglighetsdirektivet?

Vad avses med tillgänglighet? Riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll fastställs i de så kallade WCAG, dvs. Web Content Accessibility Guidelines. För närvarande tillämpas version 2.1 av riktlinjerna, dvs. WCAG 2.1. Riktlinjerna är i sig mycket tekniska och avsedda uttryckligen för den tekniska utvecklingen av webbplatser. Det finns emellertid allmänfattliga sammanfattningar av dem och det finns en länk till en av dem i slutet av den här artikeln. Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1.

I Finland trädde lagen om tillhandahållande av digitala tjänster i kraft den 1 april 2019. Den följer Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. Tillgängligheten styrs även av den övriga lagstiftningen: diskrimineringslagen och upphandlingslagen har till exempel redan långt före tillgänglighetsdirektivet krävt att olika människors behov ska beaktas och att de bemöts jämlikt. Fastän tillgängligheten inte är ett nytt behov, har särskilt tillgänglighetsdirektivet lyft fram den i blickpunkten. Lagstiftningen ser till att tillgängliga tjänster och filer inte enbart är på de invigdas ansvar, utan att alla organisationer tar sina skyldigheter på allvar.

Lagen omfattar exempelvis alla myndigheter och offentligrättsliga organisationer, även universitet och yrkeshögskolor.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn, men delvis också den privata sektorn. Den omfattar exempelvis alla myndigheter och offentligrättsliga organisationer, även universitet och yrkeshögskolor. Dessa aktörers webbsidor, webbtjänster och publikationer ska göras tillgängliga inom givna övergångstider.

Alla de organisationer som lagen gäller, ska inom samma övergångstider upprätta ett så kallat tillgänglighetsutlåtande som ställs till påseende. I utlåtandet ska det bland annat redogöras för hur väl tjänsten är tillgänglig och uppges varför tjänsten kanske inte till alla delar är det. Alla har rätt att ge återkoppling på dåligt tillgängliga tjänster. Om svaret på återkopplingen inte är tillfredsställande, kan en begäran om utredning eller klagomål anföras hos regionförvaltningsverket. 

Regionförvaltningsverket i södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven i lagen verkställs i Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi, som verket upprätthåller, konstateras det närmare om tillgänglighetskraven så här:

”På vilket sätt dessa typer av innehåll och funktioner kan utarbetas så att de uppfyller tillgänglighetskraven beror på innehållet.

Till exempel i texter bör rubriceringen vara tydlig och logisk. Språket bör vara begripligt. Alternativa beskrivningar ska ges för bilder och infografer och videor ska textas. Det ska vara möjligt att navigera och utföra funktioner på webbplatser till exempel enbart med tangentbordet. I pdf- och word-filer ska många aspekter beaktas, bl.a. färgkontrasterna, rubriceringen och textalternativ till bilder.”

Tillgänglighet gäller också publicerade filer.

Tillgänglighet gäller också publicerade filer. De vanligaste kontorsprogrammen som används har egna servrar, med hjälp av vilka filerna kan göras tillgängliga. Regionförvaltningsverket anser att filer som gjorts tillgängliga med hjälp av dessa program är tillräckligt åtkomliga. Anvisningar för att göra tillgängliga textfiler, pdf-filer och PowerPoint-presentationer finns under länkarna i slutet av denna artikel. Det är en färdighet som det lönar sig att lära sig. På så sätt blir filerna ordentligt tillgängliga redan när de skapas, och man slipper korrigera dem efteråt.

Tillgängligheten genomlyser hela verksamheten

Om det känns arbetsamt att beakta tillgänglighetsaspekterna, lönar det sig att närma sig kriterier, lagstiftning och tvång med en annan inställning. Varför tillhandahåller man tjänster eller producerar information avsedda för alla, om informationen inte ens från början kan användas eller nås av alla? Detta är typiskt för exempelvis pdf-filer. Om en pdf-fil har skapats på fel sätt ur tillgänglighetssynvinkel, dvs. om den lagrats genom att använda en utskriftsegenskap, förmedlas ingenting av innehållet till en person som använder ett skärmläsningsprogram. Information som inte är tillgänglig är inte heller verkningsfull.

Information som inte är tillgänglig är inte heller verkningsfull.

Det faktum att tillgängligt webbinnehåll är sökmaskinsoptimerat kan sporra till att beakta tillgängligheten. Behovet av stöd och kontakttaganden minskar då tjänsterna fungerar och information lätt kan hittas, vilket även det sporrar till att göra materialet tillgängligt.

Det viktiga är viljan att beakta tillgängligheten genomgående i all verksamhet och att hela tiden sträva efter att tillhandahålla ett allt mer tillgängligt innehåll. Det kräver i viss mån att man lär sig nya färdigheter och kunskaper samt att de uppdateras även i fortsättningen.

Arbetet blir aldrig helt färdigt. Viktigare är däremot att vara på väg i rätt riktning. Ibland är till och med olika användares behov så motstridiga sinsemellan, att det inte är så enkelt att säga vilken lösning som skulle vara bäst med tanke på tillgängligheten. Tekniken och tillämpningarna utvecklas och med dem även villkoren för vad som betraktas som tillgängligt. Information och sakkunskap i ärendet finns emellertid att få – det lönar sig att börja till exempel genom att läsa de länkar som finns i slutet av artikeln.

Aktörerna bakom webbplatsen ansvarsfull forskning håller på att sätta sig in i ämnet tillgänglighet på samma sätt som många andra. Vi vet att vår webbplats inte till alla delar är tillgänglig, särskilt tekniskt. Vi lär oss hela tiden nytt och revideringar är på kommande. Vi vill gärna också ha kommentarer från användarna om på vilket sätt vår webbplats kunde betjäna en så stor grupp som möjligt.


Ytterligare information:

Allmänt om tillgänglighet:

Webbsidorna Webbtillgänglighet som upprätthålls av Regionförvaltningsverket i södra Finland: tillgänglighetskrav.fi
Webbplatsen om tillgänglig litteratur och publicering som upprätthålls av det nationella kunskapscentret Celia: www.saavutettavasti.fi
Webbplatsen om tillgänglighet (på finska) som Förbundet Utvecklingsstörning producerar i webbtjänsten Papunet: https://papunet.net/saavutettavuus
Anvisningar inom projektet Kultur för alla om tillgänglighet: http://www.kulttuuriakaikille.fi/tillganglighet

WCAG-kriterierna:

WCAG, dvs. Web Content Accessibility Guidelines: https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Sammanfattad översättning till finska av WCAG 2.1-kriterierna https://papunet.net/saavutettavuus/wcag-21-ohjeet
Den officiella översättningen till svenska av WCAG 2.0-kriterierna: https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/WCAG20-sv-20121023/

Lagstiftning:

Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv på svenska: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2102&from=SV
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190306

Du kan också vara intresserad av