Lagar som reglerar forskningen

29.11.2018

I Finland finns många lagar och förordningar som kan påverka forskningen.

Tillämpningen av god vetenskaplig praxis utgör en del av forskarsamfundets självkontroll. Forskningens gränser fastställs dock av lagstiftningen. I Finland finns många lagar och förordningar som kan påverka forskningen. Den person som ansvarar för forskningen ser till att de följs. Finlands nationella lagstiftning styrs av internationella juridiska förpliktelser.

Observera att hela forskningsverksamhetens lagstiftningsram är under omvandling och att många av lagarna kommer att förändras, på grund av både Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och vårdreformen.

Några exempel på lagar som reglerar forskningen:

Lagen om medicinsk forskning utgör en central del av lagstiftningen om medicinsk forskning. Den anger bland annat de allmänna förutsättningarna för medicinsk forskning, och reglerar forskning som gäller människor, klinisk läkemedelsprövning samt forskning som gäller embryon och foster.

Lagen om patientens ställning och rättigheter reglerar bland annat utlämnande för forskningsändamål av planer för undersökning samt journalhandlingar.

Lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål styr bland annat forskning som utförs i samband med obduktion samt förfaranden i anknytning till ändring av användningsändamål för vävnadsprov.

Lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål anger bland annat allmänna krav för forskning på försöksdjur, och innehåller bestämmelser om tillsynsmyndigheter, forskningsförfaranden samt nödvändiga tillstånd i samband med sådan forskning.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dvs. den så kallade offentlighetslagen, reglerar bland annat offentlighet och sekretess i fråga om myndighetshandlingar samt utlämnande av handlingar för forskningsändamål.

Gentekniklagen reglerar innesluten användning och avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer. Innesluten användning avser främst forskningsverksamhet som sker i laboratorieutrymmen och växthus samt industriell produktionsverksamhet. Avsiktlig utsättning i miljön avser såväl fältförsök som utsläppande av produkter på marknaden, inklusive import.

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning tillämpas fr.o.m. den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen tillämpas i princip på all behandling av personuppgifter. Ny nationell dataskyddslag trädde i kraft den 1. january 2019.

Uppdaterad den 4.2.2019.

Du kan också vara intresserad av