Forskningsetiska synvinklar på handledning och granskning av doktorsavhandlingar

15.1.2021

Forskningsetiska delegationen och Unifis rekommendation beaktar rättigheterna, skyldigheterna och ansvaret med tanke på forskningsetiken för alla dem som deltar i handlednings- och granskningsprocessen för doktorsavhandlingar.

En doktorsavhandling är vetenskaplig forskning och ett lärdomsprov som kräver att författaren är förtrogen med principerna om god vetenskaplig praxis och kan identifiera avvikelser från den.

Finlands universitet UNIFI rf (numera Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf) och Forskningsetiska delegationen (TENK) publicerade år 2016 rekommendationen Forskningsetiska synvinklar på handledning och granskning av doktorsavhandlingar (pdf). Enligt rekommendationen följer en ordnad handledning och granskning av en doktorsavhandling god vetenskaplig praxis. Universiteten i Finland har förbundit sig att iaktta god vetenskaplig praxis, vilken fastställs i God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser från den i Finland (pdf), dvs. de så kallade GVP-anvisningarna från 2012.

Universiteten är ansvariga för att fastställa de olika skedena i doktorsavhandlingsprocessen, men rekom­mendationen gör det lättare att bedöma på vilket sätt de forskningsetiska frågorna i anslutning till processen har fastställts i universitetens egna anvisningar.

Rekom­mendationen gör det lättare att bedöma på vilket sätt de forskningsetiska frågorna i anslutning till processen har fastställts i universitetens egna anvisningar.

I doktorsavhandlingsprocessen bär doktoranden det väsentliga ansvaret. Handledaren ska emellertid ge den som handleds information om skyldigheterna i anslutning till forskningsprocessen och de etiska förfarandena. Förhållandet mellan doktoranden och handledaren är viktig och miljön där man lär sig hur ansvarsfull forskning går till i ett vetenskapssamfund.

Rekommendationen granskar hela doktorsavhandlingsprocessen ur forskningsetisk synvinkel: ansökan till vidareutbildning; handledningsprocessen, handledningsavtal och studieplan; upphovsmannaskapet och upphovsrätten till doktorsavhandlingen och forskningsmaterialet; förhandsgranskning av doktorsavhandlingen; publicering och bedömning av doktorsavhandlingen.

Anvisningen finns tillgänglig på finska (pdf) och engelska (pdf) på Forskningsetiska delegationens webbplats.

Du kan också vara intresserad av