Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin

12.1.2021

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Unifin suositus huomioi kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut tutkimusetiikan kannalta.

Väitöskirja on tieteellinen tutkimus ja opinnäyte, jonka tekijän on syytä hallita hyvän tieteellisen käytännön periaatteet sekä tunnistaa siihen kohdistuvat loukkaukset.

Suomen yliopistot UNIFI ry (nykyään Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry) ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisivat vuonna 2016 Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin -suosituksen (pdf). Suosituksen mukaan järjestetty väitöskirjan ohjaus ja tarkastaminen noudattavat hyvää tieteellistä käytäntöä. Yliopistot ovat Suomessa sitoutuneet noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, joka määritellään vuoden 2012 Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa eli niin sanotussa HTK-ohjeessa (pdf).

Väitöskirjaprosessin eri vaiheista määrääminen kuuluu yliopistoille, mutta suositus auttaa arvioimaan, miten prosessiin liittyvät tutkimuseettiset kysymykset on yliopistojen omissa ohjeissa määritelty.

Suositus auttaa arvioimaan, miten prosessiin liittyvät tutkimuseettiset kysymykset on yliopistojen omissa ohjeissa määritelty.

Väitöskirjaprosessissa keskeinen vastuu on väitöskirjan tekijällä. Ohjaajan on kuitenkin välitettävä ohjattavalleen tieto tutkimusprosessiin liittyvistä velvollisuuksista sekä eettisistä menettelytavoista. Väitöskirjan tekijän ja ohjaajan välinen suhde onkin tärkeä ympäristö, jossa opitaan tiedeyhteisön vastuullisen tutkimuksentekemisen tavoista.

Suosituksessa tarkastellaan koko väitöskirjaprosessia tutkimuseettisestä näkökulmasta: jatko-opintoihin hakeutumista; ohjausprosessia, ohjaussopimusta ja opintosuunnitelmaa; väitöskirjan ja tutkimusaineiston tekijyyttä ja tekijänoikeutta; väitöskirjan esitarkastusta; väitöskirjan julkaisemista sekä väitöskirjan tarkastusta ja arvostelua.

Ohje on saatavilla sekä suomeksi (pdf) että englanniksi (pdf) TENKin verkkosivuilla.


Lisätietoja:

Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin -suositus: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_UNIFI_ohjeistus_vaitoskirjaprosessi.pdf

Sinua saattaisi kiinnostaa myös