Selvitä, tarvitsetko tutkimuksellesi luvan

15.3.2018

Ennen tutkimukseen ryhtymistä on selvitettävä, tarvitseeko tutkimus luvan. Lupakäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja tutkimustyypeittäin.

Ennen tutkimukseen ryhtymistä Suomessa on selvitettävä, edellyttääkö tutkimus eettistä ennakkoarviointia ja tarvitseeko sille hakea tutkimuslupaa. Tässä artikkelissa kerrotaan lyhyesti tutkimuslupakäsittelystä. Tutkimuksen suunnitelmavaiheeseen kuuluvaa eettistä ennakkoarviointia ja lääketieteellistä tutkimusta käsitellään toisaalla näillä verkkosivuilla.

Tutkimuslupakäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain ja tutkimustyypeittäin. Mikäli esimerkiksi henkilöitä rekrytoidaan tietystä organisaatiosta, niin rekrytointiin tarvitaan kohdeorganisaation lupa. Tutkijan onkin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa selvitettävä ja oltava tarvittaessa yhteydessä siihen organisaatioon, josta aikoo tutkimustietoa kerätä. Mikäli tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, eettisen toimikunnan lausunto haetaan ennen tutkimuslupaa. Muistettava on, ettei eettisen toimikunnan puoltava lausunto eikä tutkimuslupa poista tutkijan vastuuta tutkimuksestaan.

Tutkimuslupa haetaan siitä kohdeorganisaatiosta, josta tutkittavat rekrytoidaan. Näitä organisaatioita voi olla useita. Erityisesti isoissa organisaatioissa tutkimuslupakäsittely noudattaa sovittua tapaa ja aikataulua. Käytännön kokemuksena on, että opinnäytetyötään aloittelevalle opiskelijalle ja myös ohjaavalle opettajalle muodollinen tutkimuslupaprosessi voi tulla yllätyksenä. Opiskelijoiden onkin syytä tutustua mahdollisten kohdeorganisaatioiden, kuten kuntien ja sairaanhoitopiirien, tutkimuslupaprosessiin, jotta muun muassa käsittelyaikataulu on tiedossa.

Kohdeorganisaation tutkimuslupakäsittelijä tekee päätöksensä toimitetun materiaalin perusteella. Tavanomaisesti tarvittavia asiakirjoja ovat lausuntopyyntö(lupa)lomake täytettynä, tutkimussuunnitelma, tutkittavan tiedote ja suostumusasiakirja ja muut asiapaperit, kuten tiedonkeruulomakkeet sekä mahdolliset tutkittavien rekrytointi-ilmoitukset. Jos tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, niin lupa-anomukseen liitetään eettisen toimikunnan puoltava lausunto. 

Tutkimuslupien käsittely ja luvan myöntämisperusteet vaihtelevat organisaatioittain. Yleistyvänä, myönteisenä käytäntönä on, että organisaatiot ovat avoimesti kuvanneet internetsivustoillaan tutkimuksen painopistealueet, lupahakemuksen käsittelyprosessin sekä lupahakemuksen myöntämis- ja hylkäämisperusteet.     

Pyrkimys tieteen avoimuuteen mahdollistaa aiempaa paremmin tallennetun tiedon tutkimuskäytön. Huomioitava on, että tietoaineistojen käyttö on säänneltyä jatkossakin ja luonnollisesti salassa pidettävien tietojen tutkimuskäyttö edellyttää käyttölupaa.

Jyrki Kettunen on vanhempi tutkija Arcada-ammattikorkeakoulussa.

Päivitetty 24.7.2019.


Lisätietoja:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: www.fsd.uta.fi/fi
Avoin tiede ja tutkimus -hanke: www.avointiede.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös