Rekommendation om att komma överens om upphovsmannaskapet till vetenskapliga publikationer

29.11.2018

Diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet i god tid.

Vetenskapliga publikationer är ett viktigt sätt för forskare att meritera sig. Det finns skillnader i praxis mellan olika vetenskapsområden när det gäller att fastställa vilka som anges som författare och övriga upphovsmän i samband med vetenskapliga sampublikationer. Om forskningen utförs i grupp är det inte alltid klart vilkas namn som ska tas upp i publikationens upphovsmanna- eller författarförteckning, och i vilken ordning namnen ska anges.

Då kan det uppstå en dispyt om upphovsmannaskapet, som är svår att reda ut i efterhand. Problem uppstår när det är oklart hur upphovsmannaskapet bildas. Dessutom finns det skillnader i praxis mellan olika vetenskapsområden när det gäller att ange upphovsmän. Namnens ordningsföljd är mycket viktig inom vissa vetenskapsområden, medan andra områden räknar upp namnen i alfabetisk ordning. Därför kan missförstånd uppstå, särskilt i tvärvetenskapliga och internationella forskningsprojekt.

För att förebygga dispyter har Forskningsetiska delegationen upprättat en rekommendation för forskare som arbetar i Finland, om att komma överens om upphovsmannaskapet till vetenskapliga sampublikationer. I rekommendationen betonas vikten av att i god tid diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet – gärna skriftligt.

Rekommendationen innehåller också anvisningar, begrepp, verktyg samt litteratur för att göra det lättare att komma överens om upphovsmannaskapet.


Ytterligare information:

Att komma överens om upphovsmannaskapet till vetenskapliga publikationer. Förskningsetiska delegationens rekommendation 2018: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf

Du kan också vara intresserad av