Rättfram kommunikation, ansvarsfull påverkan. Rekommendationer för vetenskapskommunikation

13.11.2019

Delegationen för informationsspridning betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

Delegationen för informationsspridning har utarbetat rekommendationer för vetenskapskommunikation som betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

Offentligt finansierad forskning omfattas av krav på allt större synlighet, påverkan och transparens samt öppen tillgång till forskningsresultat och data. Allt detta förutsätter vetenskapskommunikation. Delegationen för informationsspridning har utarbetat rekommendationer för vetenskapskommunikation som betonar vikten av att integrera vetenskapskommunikation i professionell forskning.

Vetenskapskommunikation är vetenskapssamfundens interna och externa informationsförmedling och interaktion om kunskap som erhållits genom forskning. Vetenskapskommunikation är i praktiken ett sammanfattande begrepp för offentliggörande av vetenskap samt de allt mångsidigare sätten att kommunicera om vetenskap.

Rekommendationernas titel – Rättfram kommunikation, ansvarsfull påverkan – återspeglar vikten av att rättframt och interaktivt berätta om vetenskap och forskning med hjälp av nya publiceringskanaler. För att undvika felaktiga uppfattningar eller falska förväntningar i fråga om forskningsresultatens användbarhet, måste kommunikationen ske på ett ansvarsfullt sätt. I samhället finns ett stort behov av vetenskapligt belagd och tillförlitlig information.

Vetenskapen och forskningen kommuniceras under hela dess livscykel. Kommunikation är en central del av forskningen och forskarutbildningen. En professionell forskare kan producera kunskap och sprida information om sina forskningsresultat.

Rekommendationerna innehåller sex punkter som främjar vetenskapens synlighet och påverkan. Rekommendationerna är avsedda för alla som är verksamma inom vetenskap och förmedlar vetenskap.


Ytterligare information:

Rättfram kommunikation, ansvarsfull påverkan. Rekommendationer för vetenskapskommunikation: https://www.tjnk.fi/sites/tjnk.fi/files/rekom_vetensskapkommunikation_20...

Du kan också vara intresserad av