10 fakta om Publikationsforum

6.3.2019

Publikationsforum är ett system för klassificering av publikationskanaler. Dess syfte är att stödja kvalitetsbedömning av forskning.

1. Publikationsforum-klassificeringen är avsedd för bedömning av stora publikationsmängder. Den är avsedd för granskning av hela landets eller hela vetenskapsområdens utgivning av publikationer samt för kvalitetsbedömning av universitetens produktion av vetenskapliga publikationer.

2. Publikationsforum-klassificeringen infördes på grund av att den kvalitetsbedömning som byggde på citeringsindikatorer ansågs orättvis med tanke på olika vetenskapsområden. Internationella referens- och citeringsdatabaser har dålig täckning när det gäller publikationer från de tekniska, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Publikationsforum-systemet gör det möjligt att beakta all vetenskaplig utgivning och inte endast engelskspråkiga tidskriftsartiklar.

3. Publikationsforum-klassificeringen omfattar inte alla publikationskanaler som finns, och målet är heller inte att vara heltäckande. Klassificeringen omfattar de inhemska och utländska serier, konferenser och bokförläggare som är mest centrala ur den finländska forskningens perspektiv och som uppfyller definitionen på vetenskapliga publikationskanaler.

4. Finansieringsmodellen för universiteten viktar med låg koefficient även publikationer som inte genomgått kollegial granskning samt yrkesinriktade publikationer och publikationer riktade till en bred publik. Detta förutsätter inte att dessa artiklars eller böckers publikationskanaler finns förtecknade i Publikationsforum. Att vikta publikationer utgående från deras publikationskanalers genomslagskraft har ansetts nödvändigt endast i fråga om kollegialt granskade vetenskapliga publikationer.

5. Publikationsforum-klassificeringen har tre nivåer. Nivå 1 är basnivån som omfattar cirka 87 procent av alla publikationskanaler. Nivå 2 är den ledande nivån som omfattar cirka 10 procent av publikationskanalerna, medan nivå 3 är den högsta nivån som omfattar endast 3 procent av alla publikationskanaler. Det är alltså inte realistiskt att tänka sig att alla finländska artiklar och böcker skulle kunna figurera på den ledande eller högsta nivån.

6. Var och en kan genom egen aktivitet påverka vilka nya kanaler som bedöms samt hur klassificeringen utformas. Det är möjligt att via Publikationsforums webbplats föreslå ändringar av klassificeringsnivåer eller tillägg av nya kanaler.

7. Publikationsforum-klassificeringen kompletteras varje år av hundratals nya publikationskanaler. Nya kanaler tillkommer på två olika sätt: antingen på grundval av inkomna förslag eller via universitetens och forskningsinstitutens publikationsdatainsamling. En vetenskaplig publikation som rapporterats i publikationsdatainsamlingen noteras alltså, fastän dess publikationskanal inte tidigare skulle ha bedömts i Publikationsforum.

8. I motsats till den allmänna uppfattningen leder universitetens finansieringsmodell och Publikationsforum-klassificeringen inte bort publiceringsverksamheten från publicering på de inhemska språken. När det gäller humaniora står andelen finskspråkiga, kollegialt granskade artiklar och böcker som hänförts till klassificeringsnivå 2 väl i proportion till de finskspråkiga publikationernas andel av alla kollegialt granskade publikationer. På nivå 2 finns det också inhemska svenskspråkiga publiceringskanaler.

9. Den klassificeringsnivå som en publikationskanal tilldelats beskriver den genomsnittliga kvaliteten på publicerade artiklar. Klassificeringen lämpar sig därför inte för bedömning av enskilda forskare i samband med rekrytering eller lönesättning. Lämpliga sätt att använda klassificeringen beskrivs i instruktionerna, som motsvarar principerna i Leidenmanifestet och deklarationen San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Vetenskapliga samfundens delegation har undertecknat DORA-deklarationen.

10. För mer information kan läsaren gå till Publikationsforums webbplats som innehåller presentationer och material licensierade under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell.

Anna-Sofia Ruth är en informationsspecialist i Tampere University och har arbetat som en planerare i Publikationsforum vid Vetenskapliga samfundens delegation.

Du kan också vara intresserad av