10 faktaa Julkaisufoorumista

15.3.2018

Julkaisufoorumi on tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Luokitus ei sovellu yksittäisten tutkijoiden arviointiin.

1. Julkaisufoorumi-luokitus on tarkoitettu suurten julkaisumäärien arviointiin. Käyttötarkoituksia ovat koko maan tai kokonaisten tutkimusalojen julkaisutuotantoon keskittyvät tarkastelut sekä yliopistojen tieteellisen julkaisutuotannon laadullinen arviointi.

2. Julkaisufoorumi-luokitus otettiin käyttöön sen vuoksi, että viittauskertoimiin perustuvaa laadunarviointia ei pidetty eri tieteenalojen kannalta tasapuolisena ratkaisuna. Kansainväliset viite- ja viittaustietokannat kattavat huonosti teknillisten, humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen julkaisuja. Julkaisufoorumi-järjestelmässä voidaan huomioida kaikki tieteellinen julkaisutuotanto eikä pelkästään englanninkielisiä lehtiartikkeleita.

3. Julkaisufoorumi-luokitus ei sisällä kaikkia maailman julkaisukanavia, eikä täydellinen kattavuus ole tavoitteenakaan. Luokitus sisältää suomalaisen tutkimuksen näkökulmasta keskeisimmät kotimaiset ja ulkomaiset sarjat, konferenssit sekä kirjakustantajat, jotka täyttävät tieteellisen julkaisukanavan määritelmän.

4. Yliopistojen rahoitusmallissa huomioidaan pienellä painokertoimella myös vertaisarvioimattomat sekä ammatilliselle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut. Tämä ei edellytä, että näiden artikkeleiden tai kirjojen julkaisukanavat olisi listattu Julkaisufoorumissa. Ainoastaan vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut on katsottu tarpeelliseksi painottaa niiden julkaisukanavan vaikuttavuuden perusteella.

Yliopistojen rahoitusmallin painokertoimet.

 

5. Julkaisufoorumi-luokituksessa tasoja on kolme. Taso 1 on perustaso, joka kattaa noin 87 prosenttia kaikista julkaisukanavista. Taso 2 eli johtava taso sisältää noin 10 prosenttia julkaisukanavista. Tasolla 3 eli korkeimmalla tasolla on vain 3 prosenttia kaikista julkaisukanavista. Ei siis ole realistinen ajatus, että kaikki suomalaiset artikkelit ja kirjat voisivat ilmestyä johtavan tai korkeimman tason julkaisukanavassa.

6. Omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa uusien kanavien arviointiin ja luokitusten muotoutumiseen. Ehdotuksia tasoluokkien muuttamiseksi ja uusien kanavien lisäämiseksi voi tehdä Julkaisufoorumin verkkosivuilla.

7. Julkaisufoorumi-luokitukseen lisätään vuosittain satoja uusia julkaisukanavia. Uusia kanavia tulee kahta eri reittiä: verkkosivuilla tehtyjen lisäysehdotusten sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruun kautta. Julkaisutiedonkeruuseen raportoitu tieteellinen julkaisu tulee siis noteeratuksi, vaikkei sen julkaisukanavaa olisi ennestään arvioitu Julkaisufoorumissa.

8. Vastoin yleistä oletusta yliopistojen rahoitusmalli ja Julkaisufoorumi-luokitus eivät ohjaa julkaisutoimintaa pois kotikielisestä julkaisemisesta. Tasoluokkaan 2 sijoittuvien suomenkielisten vertaisarvioitujen artikkelien ja kirjojen osuus vastaa ihmistieteissä hyvin suomenkielisten julkaisujen osuutta kaikista vertaisarvioiduista julkaisuista.

Suomenkielisten julkaisujen osuus vertaisarvioiduista julkaisuista.

9. Julkaisukanavan saama JUFO-taso kuvastaa ilmestyneiden artikkelien keskimääräistä laatua, joten luokitus ei sovellu yksittäisten tutkijoiden arviointiin rekrytoinnin tai palkitsemisen yhteydessä. Luokituksen sopivat käyttötavat on kuvattu käyttöohjeessa, joka vastaa Leiden Manifeston ja San Francisco Declaration on Research Assessment -julkilausuman (DORA) periaatteita. Tieteellisten seurain valtuuskunta on allekirjoittanut DORA-julkilausuman.

10. Julkaisufoorumin verkkosivuilla on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla merkittyjä esityksiä ja materiaalia, joista löytyy runsaasti lisätietoa.

Anna-Sofia Ruth on tietoasiantuntija Tampereen yliopistossa ja toimi suunnittelijana TSV:n Julkaisufoorumissa.


Lisätietoja:

Julkaisufoorumi FAQ: https://julkaisufoorumi.fi/fi/usein-kysyttya-0
Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje: https://julkaisufoorumi.fi/fi/kayttoohje
J
ulkaisufoorumin luokitteluperusteet: https://julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit/luokitteluperusteet
Julkaisujen laadunarvioinnin kehittäminen – Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmän ehdotus: http://www.helsinki.fi/halvi/srno/raportit_ja_julkaisut/Julkaisujen_laadunarviointi.pdf
Leiden Manifesto for Research Metrics http://www.leidenmanifesto.org/
Pölönen, Janne: Suomenkieliset kanavat ja julkaisut Julkaisufoorumissa. Media & viestintä, 2015, nro 4. https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/62073

The San Francisco Declaration on Research Assessment: http://www.ascb.org/dora/

Sinua saattaisi kiinnostaa myös