Tunnuksen avulla läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta vertaisarviointiin

15.3.2018

Vertaisarviointitunnus julkaisussa kertoo, että teksti on vertaisarvioitu yleisesti hyväksyttyjen laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Vertaisarviointitunnus on merkki, jonka avulla lukija erottaa helposti, mitkä lehden tai kokoomateoksen sisältämistä artikkeleista ovat vertaisarvioituja. Tunnus löytyy myös monien kotimaisten tiedekustantamoiden monografioista. 

Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) rekisteröimä tavaramerkki, jonka käyttöoikeutta voivat TSV:ltä hakea Suomessa säännöllistä tieteellistä julkaisutoimintaa harjoittavat kustantajat. Tunnusta käyttää jo yli 150 julkaisusarjaa ja seitsemän kirjankustantajaa. Suurin osa tunnusta käyttävistä julkaisijoista on tieteellisiä seuroja.

Tunnusta hakiessaan kustantaja sitoutuu noudattamaan tunnuksen käyttöehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja loukkausepäilyjen käsittely Suomessa -ohjeen mukaisia periaatteita.

Mitä tunnuksesta voi päätellä?

Tunnus merkitään vertaisarvioitujen julkaisujen nimiölehdelle tai muualle julkaisutietojen yhteyteen. Jos sama julkaisu sisältää sekä vertaisarvioituja että arvioimattomia kirjoituksia, tunnus merkitään myös sisällysluetteloon ja yksittäisten artikkeleiden yhteyteen. Näin lukijalle käy selväksi, mitkä tekstit ovat arvioituja ja mitkä eivät. Arviointi voidaan suorittaa joko anonyymisti tai avoimesti niin, että kirjoittajien ja/tai arvioijien nimet ovat tiedossa.

Julkaisuun merkittynä tunnus kertoo, että teksti on ennen julkaisemista käynyt läpi vertaisarviointiprosessin yleisesti hyväksyttyjen laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Julkaisuun merkittynä tunnus kertoo, että teksti on ennen julkaisemista käynyt läpi vertaisarviointiprosessin yleisesti hyväksyttyjen laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Tunnuksella merkityn artikkelin tai kirjan on arvioinut vähintään kaksi riippumatonta tieteenalan asiantuntijaa, jotka eivät kuulu julkaisukanavan toimituskuntaan. Kirjoittajat ovat saaneet itselleen arvioijien lausunnot ja tehneet tarpeelliset korjaukset käsikirjoitukseensa. Kustantaja on tallentanut arviointiprosessin keskeiset dokumentit, joten mahdollisissa ongelmatapauksissa näihin asiakirjoihin voidaan palata.

Sen sijaan tunnus itsessään ei kerro tekstin tieteellisestä tai yhteiskunnallisesta merkityksestä tai vaikuttavuudesta, joita voidaan arvioida vasta julkaisemisen jälkeen käytävässä keskustelussa. Tunnus ei myöskään ole kytköksissä Julkaisufoorumi-luokitukseen, vaikka molemmat palvelut toimivatkin Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä. Luokitus Julkaisufoorumin perustasolle eli tasolle 1 edellyttää vertaisarviointia, mutta ei TSV:n vertaisarviointitunnuksen käyttöä. Vertaisarviointitunnuksen myöntäminen ei automaattisesti vaikuta JUFO-tasoon, vaan luokituksesta päättävät Julkaisufoorumin arviointipaneelit.

Mitä hyötyä tunnuksen käytöstä on?

Tunnuksesta hyötyvät niin tutkimustiedon tuottajat ja välittäjät kuin tutkimustietoa käyttävät ammattiyhteisöt ja suuri yleisö. Julkaisujen tieteellistä laadunarviointia koskeva ohjeistus sekä yhteisten kansallisten standardien määrittely auttavat kustantajia, arvioijia ja kirjoittajia kehittämään omaa toimintaansa ja parantamaan julkaisujen laatua. Yhtenäiset toimintaperiaatteet myös selkeyttävät eri toimijoiden tutkimuseettisiä vastuita.

Arviointiprosessin läpinäkyvyys lisää kirjoittajien, lukijoiden ja tiedeyhteisön luottamusta näihin julkaisukanaviin riippumattoman tieteellisen tiedon julkaisijoina. Julkaisuun merkitty tunnus poistaa vertaisarvioitujen julkaisujen määrittelyyn liittyvää tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi tutkimuksen arvioinnissa sekä auttaa tutkimustiedon käyttäjiä tunnistamaan tieteellisen ennakkoarvioinnin läpikäyneet tietolähteet.

Anna-Sofia Ruth on tietoasiantuntija Tampereen yliopistossa ja toimi suunnittelijana TSV:n Julkaisufoorumissa.


Lisätietoja:

Vertaisarviointitunnus ja sitä käyttävät julkaisukanavat www.tsv.fi/tunnus

Sinua saattaisi kiinnostaa myös