Tiedekustantaminen on yksi tärkeimmistä tutkimusinfrastruktuureista

26.10.2020

Tiedekustantajat hoitavat tehtäviä, jotka muodostavat yhden tärkeimmistä tutkimuksen infrastruktuureista – perusrakenteen, jonka päälle tiede- ja tutkimusyhteisö voi toimintaansa rakentaa.

On liki mahdotonta edes kuvitella tiedettä ja tutkimusta ilman tiedejulkaisuja. Julkaiseminen on tutkimustoiminnan ytimessä niin vahvasti, että julkaisemattomia tutkimuksia ei edes pidetä tieteellisinä tutkimuksina. Tiedekustantajat huolehtivat, että tieteellinen vertaisarvioitu julkaiseminen on mahdollista ja laadukasta ja että julkaisut ovat saatavilla.

Jopa tiedeyhteisö saattaa pitää tiedekustantajien toimintaa välillä itsestäänselvyytenä.

Tiedekustantajien toiminnasta on muodostunut olennainen osa tiedettä, tutkimusta, sivistystä ja valistusta. Suhde on niin kiinteä, että jopa tiedeyhteisö saattaa pitää tiedekustantajien toimintaa välillä itsestäänselvyytenä ja sen merkitykset niin tieteelle, tutkimukselle, opetukselle kuin yhteiskunnalle laajasti saattavat hämärtyä. Siksi on paikallaan nostaa esiin erilaiset tehtävät, joita tiedekustantajat tiedeyhteisössä ja laajemminkin yhteiskunnassa hoitavat.

Huolellisesti toimitettu teksti on julkaisulle aina eduksi

Tiedekustantajat huolehtivat julkaisujensa tekstien toimittamisesta. Joillakin aloilla vertaisarvioituja tekstejä ei pyritä toimittamaan muita lukijoita varten kuin vain tutkimusaiheen asiantuntijoille. Humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla pyritään usein toimittamaan teksti sellaiseen muotoon, että tinkimättä tutkimusotteesta vertaisarvioidun artikkelin tai monografian voi ymmärtää erityisalueen asiantuntijoita laajempi joukko. Esimerkiksi historiaa käsittelevien vertaisarvioitujen monografioiden kysyntä ylittää Suomessa tutkijapiirit ja niistä myös keskustellaan julkisuudessa. Tämä lisää tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tekstin toimittaminen tietyn alueen tutkijoita laajempaa yleisöä varten on tärkeää myös soveltavissa tieteissä, esimerkiksi maatalous- ja metsätieteissä tai lääketieteessä. Kliinistä työtä tekevät lääkärit tarvitsevat tutkittua tietoa työhönsä sovellettavassa muodossa, ja metsähallinnon ja -teollisuuden ammattilaisten täytyy saavuttaa tieto, jotta se voi muuttua käytännön toiminnaksi.

Hyvällä toimittajalla on kyky selkiyttää argumentin seurattavuutta, ja se pätee kaikkien tutkimusalojen teksteihin.

Tekstin toimittamisen edut yhteiskunnalle ja asiantuntijapiiriä laajemmalle joukolle saattavat korostua soveltavissa tieteissä ja humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Hyvällä toimittajalla on kuitenkin kyky selkiyttää argumentin seurattavuutta yhdessä kirjoittajien kanssa, ja se pätee kaikkien tutkimusalojen teksteihin.

Vertaisarviointi on tieteellisen julkaisemisen kulmakivi

Tiedekustantajat huolehtivat vertaisarviointiprosessista, joka on tieteellisen julkaisemisen kulmakivi. Usein vertaisarvioijia joudutaan etsimään pitkään. Kustantaja tai julkaisukanavan toimitus huolehtii vertaisarvioijien ja tutkijoiden välisestä vuorovaikutuksesta ja takaa, että vertaisarviointi tehdään luotettavalla tavalla.

Suomessa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallinnoimaa vertaisarviointitunnusta käyttävä tiedekustantaja sitoutuu vertaisarvioinnin hyviin käytäntöihin ja myös arkistoimaan vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat.

Tiedon arkistoiminen mahdollistaa sen säilymisen

Tieteelliset julkaisut ovat keskeisessä asemassa tutkimustulosten ja kriittisten analyysien arkistoinnissa. Ilman julkaisuja tulosten arkistointi jäisi vain suullisen perinteen tai sattumanvaraisten muistiinpanojen ja arkistoinnin varaan.

Fyysisten ja sähköisten kappaleiden virallinen arkistointi on usein kirjastojen, arkistojen tai muiden vastaavien organisaatioiden tehtävä, mutta julkaiseminen on välttämätön ehto tutkimustiedon järjestelmälliselle arkistoinnille. Sähköinen julkaiseminen muuttaa tilannetta suuntaan, jossa tutkimusorganisaatiot arkistoivat kyllä tutkijoidensa yksittäiset artikkelit mutta lehtikokonaisuuksien ja vuosikertojen arkistoinnista huolehtiminen on jäämässä kustantajien vastuulle.

Tutkimustulosten ja -menetelmien rekisteröiminen tutkijoiden nimiin ja meritoituminen

Tiedejulkaisut toimivat kanavana, jonka kautta tutkijat tai tutkijaryhmät voivat rekisteröidä tutkimustulokset tai kehittämänsä metodologiat omiin nimiinsä. Toisin sanoen julkaisut osoittavat, kuka on ensimmäisenä päätynyt tiettyihin tuloksiin tai kehittänyt menetelmän.

Tutkimusjulkaisut ovat myös keskeinen tutkijan meritoitumisen tapa akateemisella uralla. Tiedekustantajat mahdollistavat julkaisemisen tarjoamalla siihen kanavia.

Tiedekustantajat mahdollistavat tiedon jakamisen, löydettävyyden ja saavutettavuuden

Asiantuntevasti toimitetut kokonaisuudet, jotka ilmestyvät vakiintuneissa lehdissä, julkaisusarjoissa tai tunnetun tiedekustantajan valikoimassa, ovat kirjoittajien, toimittajien ja mahdollisesti myös graafikoiden kanssa yhteistyössä hiottuja. Kustantajan palveluna artikkelit ja kirjat myös taitetaan selkeään ja helpommin lähestyttävään muotoon.

Huolella toimitetut teemakokonaisuudet sisältävät tutkimusta yhdestä teemasta monesta eri näkökulmasta. Yksittäisten tutkimustulosten lisäksi niiden kautta on mahdollista tutustua kyseiseen teemaan ja siihen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja kiistoihin monipuolisesti.

Tiedekustantajat mahdollistavat, että tieto on entistä paremmin jaettua, saatavilla olevaa, löydettävää ja saavutettavaa.

Jos käytetään sähköisen julkaisemisen etuja täysimääräisesti (mukaan liitetään esimerkiksi audiovisuaalisia tiedostoja) ja vaalitaan sen löydettävyyttä, on teksti taitettava html-muotoon. Niitä on helpompi lähestyä kuin esimerkiksi julkaisuarkistoihin tallennettuja irrallisia vertaisarvioituja tai vertaisarvioimattomia versioita, joiden muotoa ei ole selkeytetty taitto- ja graafisin ratkaisuin.

Huolehtimalla metatiedoista ja pysyvien tunnisteiden käyttämisestä (esim. ISBN, ISSN ja DOI) sekä vaalimalla saavutettavuutta tiedekustantajat mahdollistavat, että tieto on entistä paremmin jaettua, saatavilla olevaa, löydettävää ja saavutettavaa. Se helpottaa kaikkien mahdollisuuksia löytää etsimänsä tieto.

Yhteisöt muodostuvat julkaisukanavien ympärille

Julkaisusarjojen, tiedelehtien ja kustantamoidenkin ympärille syntyy yhteisöjä, jotka seuraavat tiettyä tai tiettyjä julkaisukanavia tai kustantajia ja keskustelevat keskenään. Yhteisöt syntyvät tietenkin jaetun tutkimusintressin ohjaamana eivätkä ainoastaan julkaisukanavien ympärille, mutta lehdet tai kustantamot tarjoavat heille suunnattuja keskustelukanavia.

Tiettyjen julkaisukanavien ympärille syntyneiden yhteisöjen jäseniä yhdistää sama tietopohja, mikä mahdollistaa kriittisen keskustelun yhteisöjen sisällä. Usein keskustelua käydään alkuperäisen tutkimusartikkelin julkaisseen tiedelehden sivuilla, jolloin tutkimuksen kritiikkiä ja jatkovaiheita voi järjestelmällisesti seurata samasta paikasta. Tiedelehdet voivat olla dynaamisia keskusteluareenoita.

Kotimaiset tiedekustantajat takaavat kansallisesti merkittävän tutkimuksen

Vaikka osa suomalaisista tiedekustantajista toimii kansainvälisesti, on kotimaisilla tiedekustantajilla erityinen kansallinen merkitys. Kotimaiset tiedekustantajat mahdollistavat sen, että tutkijat voivat julkaista vertaisarvioitua tutkimusta aiheista tai näkökulmista, jotka ovat paikallisesti merkittäviä mutta eivät herätä mielenkiintoa samassa määrin muualla maailmassa.

Suomen historiaa, yhteiskuntaa, kulttuuria, kieltä ja vaikkapa Suomelle ominaisia maanviljelemisen olosuhteita tunnetaan paljon paremmin kotimaisten julkaisukanavien ansiosta. Maamme terveydenhoidon ja koulumaailman kehittäminen tapahtuu merkittävissä määrin kotimaisten tiedekustantajien julkaisemien tutkimusten pohjalta.

Kotimaiset tiedekustantajat mahdollistavat sen, että tutkijat voivat julkaista vertaisarvioitua tutkimusta aiheista tai näkökulmista, jotka ovat paikallisesti merkittäviä mutta eivät herätä mielenkiintoa samassa määrin muualla maailmassa.

Ymmärrys kansainvälisistä ilmiöistä, kuten vaikka Euroopan unionin päätösten vaikutuksista Suomeen ja niiden merkityksestä Suomen tietyille alueille tai elinkeinoille, on parempaa kuin jos olisimme vain muualla toimivien tiedekustantajien varassa.  Toisaalta Suomi on EU:n jäsen ja siten velvollinen osallistumaan EU:n kehittämiseen. Kotimaiset englanninkieliset julkaisukanavat vastaavat omalta osaltaan tästä tehtävästä.

Tiedejulkaiseminen kotimaisilla kielillä huolehtii omalta osaltaan siitä, että keskustelu tieteestä ja sen uusimmista saavutuksista on mahdollista kotimaisilla kielillä. Yleistajuisilla esityksillä voi olla tässä vertaisarvioitujen tutkimusten lisäksi merkittävä rooli, mutta uudet käsitteet tulevat keskusteluihin vertaisarvioidun tutkimuksen kautta. Jos vertaisarvioitu tutkimus on hyvin toimitettua, kynnys tutustua ja ymmärtää sitä voi parhaassa tapauksessa olla melko matala.

Tiedejulkaiseminen on tutkimukselle välttämätön infrastruktuuri

Tiedejulkaiseminen hoitaa siis monta arvokasta tehtävää tiedeyhteisössä ja yhteiskunnassa. Se muodostaa tieteelle ja tutkimukselle välttämättömän sosiaalisen ja osin teknologisenkin infrastruktuurin. Tässä valossa tarkasteltuna ei ole ihme, että sen ympärille onkin syntynyt kansainvälinen suurbisnes. Sen sijaan on ihme, että kotimaisen tiedejulkaisemisen laatu ja alojen kattavuus pysyvät erittäin hyvällä tasolla vuodesta toiseen niukoista resursseista huolimatta.

Eräs tapa arvioida tieteellisten lehtien ja monografioiden merkitystä on kuvitella, että eläisimme totalitaarisessa valtiossa, jonka johto kieltäisi tieteelliset lehdet ja muut tieteelliset julkaisukanavat. Vastaava tilanne voi syntyä, jos taloudelliset ongelmat johtavat tieteellisten julkaisukanavien lopettamiseen.

Sami Syrjämäki on julkaisupäällikkö Tieteellisten seurain valtuuskunnassa.

Tekstiä ovat sen eri vaiheissa kommentoineet Pauliina Raento, Leena Kaakinen, Pekka Nygren, Janne Pölönen, Henriikka Mustajoki ja Maija Lähteenmäki. Kiitän kaikkia arvokkaista kommenteista.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös