Etikprövning i Finland

28.11.2019

Ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen.

Ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen.

Med prövning av forskningsetik avses att ett forskningsprogram måste bedömas utgående från den praxis som förekommer inom den specifika vetenskapsgrenen och så att eventuella skador som forskningen eller dess resultat kan leda till förebyggs.

Medicinsk forskning

Med medicinsk forskning avses sådan forskning som innebär ingrepp i en människas eller ett mänskligt embryos eller fosters integritet och vars syfte är att öka kunskapen om hälsa, sjukdomsorsaker, symtom, diagnostik, vård, prevention av sjukdomar eller sjukdomarnas beskaffenhet i allmänhet.

Lagen och förordningen om medicinsk forskning reglerar forskning som gäller människor. Sjukvårdsdistriktens etiska kommittéer har enligt lagen uppgift att på förhand utvärdera medicinsk forskning ur etisk synvinkel. Den Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA bedömmer internationella kliniska läkemedelsprövningarnas etik i samråd med de etiska kommittéerna.

Humanvetenskaperna

Forskningsetiska delegationen har utgett en anvisning om etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och har kommit med ett förslag hur forskningsetik skall prövas inom dessa områden. Tidigare anvisninen publicerat i 2009. Nya anvisningen gäller fr.o.m. 1.10.2019.

De etiska frågor som uppkommer inom forskningen i humanvetenskaper har att göra med mötet mellan forskare och forskningsobjekt, eftersom oförutsebara faktorer kan förekomma där. Forskaren måste alltid själv ta ansvar för de etiska och moraliska avgörandena.

En forskare ska be etikprövningsnämnden för humanforskning om ett utlåtande, om forskningen innehåller någon av följande forskningskonstellationer:

  • 1) Forskningen avviker från principen om informerat samtycke,
  • 2) forskningen ingriper i forskningsdeltagarens fysiska integritet,
  • 3) forskningen riktar sig mot barn under 15 år utan vårdnadshavarens särskilda samtycke eller utan att vårdnadshavaren underrättas, vilket skulle ge vårdnadshavaren möjlighet att förbjuda att barnet deltar i undersökningen,
  • 4) forskning där forskningsdeltagarna utsätts för exceptionellt kraftig stimulus,
  • 5) forskning som innehåller risk för att de som deltar i forskningen eller deras anhöriga utsätts för psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser eller
  • 6) torskning som när den genomförs kan innebära hot mot forskningsdeltagarnas eller forskarens och deras anhörigas säkerhet.

Om forskningen innehåller någon av de ovan stående konstellationerna och ingen etikprövning har gjorts, kan det vara fråga om en avvikelse från god vetenskaplig sed och den kan vid behov utredas inom ramen för processen för handläggning av misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis, dvs. GVP-processen.

Prövningsutlåtande kan också begäras då forskningens fnansiär, samarbetspartner, forskningsobjekt eller utgivare förutsätter det. Det bör emellertid observeras att utlåtande inte kan begäras i efterskott. Då forskningen eller insamlingen av material sker utanför Finland, ska forskaren reda ut den etiska prövningspraxisen i landet i fråga.

Uppdaterat 16.9.2019


Ytterligare information:

Etikprövning i Finland: http://www.tenk.fi/sv/etikprovning-i-finland
Lag om medicinsk forskning: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990488
Nya anvisningen: Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland (2019): https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2019.pdf
Tidigare anvisningen: Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning (2009): http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/etiskaprinciper.pdf

Du kan också vara intresserad av