I vilka fall måste forskningen etikprövas?

14.4.2020

Medicinsk forskning kräver alltid etisk förhandsprövning, humanvetenskaplig forskning i vissa fall. 

Med etisk förhandsprövning avses bedömning av forskningsplanen i enlighet med den etiska praxisen inom det specifika vetenskapsområdet. Inom etikprövningen tas det fasta på vilka eventuella skador som studien eller dess resultat kan orsaka undersökningspersonen.

Bestämmelserna om medicinsk forskning fastställs i Finland i lagen om medicinsk forskning. En ovillkorlig förutsättning för att få bedriva medicinsk forskning som avses i lagen om medicinsk forskning är att den regionala etiska kommittén ger ett positivt utlåtande. De regionala etiska kommittéerna som bedömer medicinsk forskning verkar i anslutning till sjukvårdsdistrikten.

Lagen om medicinsk forskning omfattar inte icke-medicinsk forskning.  Inom icke-medicinsk forskning som avser människan grundar sig etikprövningen på Forskningsetiska delegationens anvisningar. Begäran om utlåtande om etikprövning av humanvetenskaplig forskning ska inlämnas till forskningsorganisationens egen etikprövningsnämnd för humanforskning.

En forskare ska be etikprövningsnämnden för humanforskning om ett utlåtande, om forskningen innehåller någon av följande forskningskonstellationer:

  1. forskningen avviker från principen om informerat samtycke,
  2. forskningen ingriper i forskningsdeltagarens fysiska integritet,
  3. forskningen riktar sig mot barn under 15 år utan vårdnadshavarens särskilda samtycke eller utan att vårdnadshavaren underrättas, vilket skulle ge vårdnadshavaren möjlighet att förbjuda att barnet deltar i undersökningen,
  4. forskning där forskningsdeltagarna utsätts för exceptionellt kraftig stimulus,
  5. forskning som innehåller risk för att de som deltar i forskningen eller deras anhöriga utsätts för psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser eller
  6. forskning som när den genomförs kan innebära hot mot forskningsdeltagarnas eller forskarens och deras anhörigas säkerhet.

Prövningsutlåtande kan också begäras då forskningens finansiär, samarbetspartner, forskningsobjekt eller utgivare förutsätter det.

För forskningskonstellationer och etikprövning redogörs närmare i anvisningarna Etiska principer för humanforskning och etikprövning inom humanvetenskaperna i Finland (2019).

 

Du kan också vara intresserad av