Artiklarna

animaatio

Artiklarna om ansvarsfull forskning erbjuder information om hur forskningsbaserad kunskap produceras, publiceras och utvärderas på ett vederhäftigt och överenskommet sätt. För att vetenskapen ska verka hela samhället till gagn bör verksamheten vara ansvarsfull i forskningens alla skeden.

Senaste artiklar

29.11.2018

Nätkursen i forskningsetik lär deltagarna att reflektera över forskningsetik som en del av forskningens livscykel.

29.11.2018

God vetenskaplig praxis kompletteras med andra professionella och etiska riktlinjer.

29.11.2018

Rapporten Vetenskapens tillstånd närmar sig vetenskapens samhälleliga genomslag genom vetenskapens samhällsroller.

29.11.2018

ImagOA-manualen innehåller information och infografik om användning av bildmaterial i en öppen vetenskapskultur.

29.11.2018

Tillämpningen av anvisningarna om god vetenskaplig praxis utgör en del av forskarsamfundets självkontroll.

29.11.2018

Modell till meritförteckning för forskare följar principerna med god vetenskaplig praxis.

29.11.2018

Avvikelser från god vetenskaplig praxis indelas i två kategorier: oredlighet i vetenskaplig verksamhet och försummelse av god forskningspraxis.