Oredlighet och försummelse

29.11.2018

Avvikelser från god vetenskaplig praxis indelas i två kategorier: oredlighet i vetenskaplig verksamhet och försummelse av god forskningspraxis.

Misstankar om försummelse och oredlighet handläggs i GVP-processen, dvs. processen för handläggning av misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis.

Förutom att försummelse av god forskningspraxis och oredlighet i vetenskaplig verksamhet är oförenliga med god vetenskaplig praxis kan de också strida mot lagen.

Förutom oredlighet och försummelse kan det i vetenskapssamfundet förekomma andra förfaranden som är oförenliga med god forskningsetik. Reella meningsskiljaktigheter om vetenskaplig tolkning och bedömning är däremot en del av den vetenskapliga debatten och innebär inte avvikelse från god forskningspraxis.

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet

Med oredlighet i vetenskaplig verksamhet avses att vilseleda vetenskapssamfundet och ofta även beslutsfattarna. Det kan vara att presentera falsk information eller falska resultat för vetenskapssamfundet eller att sprida dessa till exempel i en publikation, i ett föredrag vid en vetenskaplig konferens, i ett manuskript som skall publiceras, i undervisningsmaterial eller i en ansökan om finansiering. Oredlighet är också att stjäla andra forskares arbete eller att presentera det som sin egen forskning.

Oredlighet kan indelas i fyra underkategorier: fabricering, förfalskning, plagiering och stöld. I internationella anvisningar indelas oredlighet oftast i tre kategorier, den s.k. FFP-indelningen: fabricering, förfalskning, och plagiering. I Finland har man eftersträvat en mer omfattande och mer analytisk indelning och stöld har således avskilts från plagiering som en egen kategori.

Fabricering (fabrication) är att presentera påhittade observationer för vetenskapssamfundet. Påhittade observationer har inte gjorts på det sätt eller enligt den metod som beskrivs i forskningsrapporten. Fabricering är också att redovisa uppdiktade resultat i en forskningsrapport.

Med förfalskning (falsification, misrepresentation) av observationer avses att avsiktligt bearbeta eller presentera originalobservationer så att det resultat som grundar sig på dem förvrängs. Med förfalskning av resultat avses vetenskapligt ogrundad manipulering eller urval av forskningsresultat. Förfalskning är också att utelämna resultat eller fakta som är väsentliga för slutsatserna.

Plagiering (plagiarism) är att lägga fram en forskningsplan, ett manuskript, en artikel eller annan text eller ett avsnitt därur, en bildlig framställning eller en översättning som någon annan tagit fram som sin egen. Plagiering är både direkt och omarbetad kopiering.

Med stöld (misappropriation) avses att olovligt presentera eller använda en annan persons forskningsresultat, -idé, -plan, -observationer eller -material i eget namn.

Försummelse av god vetenskaplig praxis

Försummelse av god vetenskaplig praxis tar sig uttryck i grov underlåtenhet (gross negligence) och vårdslöshet i olika faser av forskningsarbetet, såsom:

 • att förringa andra forskares roll i en publikation, t.ex. att underlåta att nämna dem, samt att hänvisa till tidigare forskningsresultat på ett bristfälligt eller osakligt sätt
 • att rapportera om forskningsresultat eller tillämpade metoder på ett vårdslöst och därmed missvisande sätt
 • att registrera och förvara resultat och forskningsmaterial på ett bristfälligt sätt
 • att publicera samma resultat flera gånger som skenbart nya (s.k. självplagiering)
 • att på annat sätt vilseleda vetenskapssamfundet i fråga om sitt eget forskningsarbete.

Även andra ansvarslösa förfaranden kan förekomma i samband med forskningsarbetet, t.ex.:

 • manipulering av upphovsmannaskapet, t.ex. genom att lägga till personer som inte är delaktiga i forskningen i listan på upphovsmän eller att anta ett arbete som utförts av en s.k. spökskrivare i forskarens eget namn
 • att överdriva sina egna vetenskapliga meriter, t.ex. i en meritförteckning eller en översatt version av den, i en publikationsförteckning eller på de egna hemsidorna
 • att lägga till överflödiga forskningsreferenser i en källförteckning för att få den att framstå som mer omfattande
 • att fördröja en annan forskares arbete t.ex. med hjälp av referee-verksamheten
 • falsk angivelse om avvikelse från god vetenskaplig praxis
 • att försvåra en annan forskares arbete på övrigt osakligt sätt
 • att vilseleda allmänheten genom att i offentligheten lägga fram missvisande eller förvrängda uppgifter om sin forskning, dess resultat, resultatens vetenskapliga betydelse eller deras tillämplighet.

Ytterligare information:

Utredning av oredlighet i Finland: https://www.tenk.fi/sv/utredning-av-oredlighet-i-finland
Oredlighet och försummelse: https://www.tenk.fi/sv/oredlighet-och-forsummelse
God vetenskaplig praxis: https://www.tenk.fi/sv/god-vetenskaplig-praxis

Oredlighet

God vetenskaplig praxis

Plagiering

 

Du kan också vara intresserad av