Forskning.fi stöder en ansvarsfull bedömning av forskare

20.4.2021
""

För att kunna beakta även annat än publiceringsuppgifter i meriteringen och bedömningen av forskare krävs att uppgifterna ansvarsfullt sammanställs på ett ställe där de är lättillgängliga.

Det samlas en stor mängd information om forskare och forskning i olika system, såsom i forskningsorganisationernas och -finansiärernas register, publiceringsdatabaser, bokförlagens tjänster, bibliotekens söktjänster samt i forskarnas nätverkstjänster (t.ex. ResearchGate, Academia.edu, ORCID).

Metadatan är emellertid utspridd i informationssilon som är begränsade till olika organisationer eller vetenskapsområden, vilket gör att det är onödigt svårt att hitta och utnyttja forskningsinformationen.  Utvecklingen av digitala tjänster skapar nya möjligheter att använda informationen och underlättar överföringen av information från ett system till ett annat.

Den nya tjänsten Forskning.fi gör det lättare att hitta informationen

Den nya nationella tjänsten Forskning.fi offentliggjordes på sommaren 2020. Tjänstens syfte är att

  1. samla in och sammanställa information om forskningen i Finland till ett och samma ställe och att förbättra informationens tillgänglighet och möjligheterna att utnyttja den samt
  2. att lätta upp forskarnas rapportering och administrativa arbete genom att förbättra informationsutbytet mellan datasystemen

I den första fasen innehåller Forskning.fi uppgifter om publikationer, finansierade forskningsprojekt, forskningsorganisationer och forskningsinfrastrukturer. Snart kommer man även att ta med uppgifter som beskriver forskningsdata.

Uppgifterna sammanställs i huvudsak från forskningsorganisationernas och -finansiärernas system och de kompletteras om möjligt med annan information. Tjänstens innehåll ökar i takt med att det uppkommer ny information och då nya finansiärer och organisationer ansluter sig till tjänsten.

Forskarna i fokus

Utvecklingsprojektet för vetenskapsrådgivning Sofi (Science Advice Initiative of Finland) kartlade nyligen hur man hittar experter i Finland. I utredningen konstaterades det att det för tillfället är arbetsamt och att en automatiserad gemensam tjänst skulle avhjälpa situationen.

Forskning.fi är en strävan att svara på detta behov, då uppgifter om forskarens arbete och produktion genomskinligt kan tas fram och det är lättare att hitta experter på ett visst område. I slutet av 2021 kommer det att göras en betydande utvidgning som ställer forskaren i fokus. Beträffande de publikationer och finansieringsbeslut som redan finns i tjänsten kommer informationen om dem att kompletteras med beskrivningar av forskarens kompetens, yrkesbana, utbildning och andra forskningsmeriter. Som nyckeln mellan forskaren och de uppgifter som ansluter sig till forskaren fungerar forskarens ORCID-id.

Beträffande de publikationer och finansieringsbeslut som redan finns i tjänsten kommer informationen om dem att kompletteras med beskrivningar av forskarens kompetens, yrkesbana, utbildning och andra forskningsmeriter.

Det matas inte in någon ny information i Forskning.fi. Uppgifterna om forskaren finns redan färdigt i forskarens hemorganisation eller är offentlig information i ORCID-profilen, och genom att kombinera dessa kan forskaren skapa en profil åt sig själv i tjänsten. Syftet är att underlätta forskarens arbete, då samma uppgifter inte behöver matas in i flera olika system och t.ex. vid byte av organisation sammanställs informationen. I tjänsten kan forskaren även uttrycka sin vilja t.ex. att komma i kontakt med media, att fungera som referentgranskare eller att bedriva forskningssamarbete med företag.

I tjänsten framhävs emellertid forskarens makt över sina egna uppgifter, eftersom forskaren kan ha motiverad orsak till att inte vilja ha sina uppgifter publicerade. Orsaken kan t.ex. vara rädsla för att bli offer för trakasserier på grund av ett sensitivt forskningsämne.

Forskaren kan således själv bestämma vilka uppgifter som visas och vid behov gömma undan sina uppgifter så att de inte syns. Forskaren kan också välja om uppgifterna får utlämnas t.ex. till finansiärer eller andra tjänster som forskaren använder.

Mångsidigt kunskapsunderlag för en ansvarsfull utvärdering av forskare

I flera av de senaste rekommendationerna framhävs att forskarna bör utvärderas för mångsidiga forskningsalster. Exempelvis i DORA-deklarationen framhävs det att man i bedömning omfattande bör beakta olika alster, inte bara publikationer.

Den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare (2020) lyfter bland annat fram undervisnings- och handledningsuppgifter, samhällelig växelverkan, forskarens insatser i forskningssamfundet och andra samfund samt forskningsområdens särskilda egenskaper som föremål för utvärderingen. Även i den modell till meritförteckning för forskare som Forskningsetiska delegationen uppdaterade på våren 2020 beaktas olika forskningsaktiviteter i omfattande grad.

Forskning.fi ger nya möjligheter för utvärdering av forskningen och meritering av forskare, då tjänsten nästa år även i omfattande grad kommer att sammanställa även annan forskningsaktivitet ur olika källsystem. Sådan aktivitet är t.ex. medlemskap i samhälleliga eller företagens expert- eller förtroendeuppdrag, forskningsbesök samt uppdrag som utvärderare eller redaktör av vetenskapliga tidskrifter. Det finns en täckande förteckning över aktivitetstyperna i den gemensamma koduppsättningen.

För att dessa uppgifter ska kunna beaktas i meriteringen och utvärderingarna förutsätts emellertid att uppgifterna har lagrats någonstans och att de lätt kan utnyttjas utan att det kräver oskäligt mycket arbete av forskaren. Aktivitetsuppgifterna har fastställts så att de är kompatibla med forskningsorganisationernas system och med ORCID.

Den nationella koduppsättningen och informationsmodellen som avtalats om gemensamt mellan forskningsaktörerna erbjuder en standardiserad kategorisering av forskningsaktiviteter för att den information som sammanställs i Forskning.fi ska vara av så hög kvalitet och så jämförbar som möjligt.

Avsikten är att utvidga uppgifterna att även omfatta t.ex. meriter som främjar undervisningen och en öppen forskning. Utvidgningen av datamodellen planeras förutom i samarbete med de organisationer som samlar in information även med bland annat expertgrupper som arbetar för en öppen forskning. I utvecklingen beaktas även de som utnyttjar informationen, t.ex. finansiärernas och massmediernas synvinklar.

I Forskning.fi kan forskaren ta fram det som han eller hon anser är viktigt. Forskaren kan i tjänsten även skapa en meritförteckning utifrån dessa uppgifter. Forskning.fi gör det således möjligt att också beakta annat än publikationer i meriteringen av forskare och att allt mångsidigare förmedla information om vetenskap och forskning i Finland till intresserade.

Forskning.fi är en tjänst som tillhandahålls av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och som genomförs av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Hanna-Mari Puuska arbetar som utvecklingschef och Tommi Suominen som informationsarkitekt vid CSC och de deltar aktivt i utvecklandet av Forskning.fi.


Närmare information:

Tjänsten Forskning.fi www.tiedejatutkimus.fi  / www.research.fi / www.forskning.fi
Forskarens uppgifter i tjänsten Forskning.fi – vilka uppgifter och varför? https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Tutkijan+tiedot
Datamodell för forskarens uppgifter: https://tietomallit.suomi.fi/model/ttv_tt/
Datamodell för forskningsaktiviteter: https://tietomallit.suomi.fi/model/aktivit/ 
Aktiviteternas och incitamentens typer och roller: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=aktiviteetitjaroolit
Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering av forskare (2020): www.avointiede.fi/sites/default/files/2020-03/tutkijanarviointi.pdf
Forskningsetiska delegationens modell till meritförteckning för forskare: www.tenk.fi/sv/anvisningar-och-material/modell-till-meritforteckning-forskare
Vetenskapsrådgivningens utvecklingsprojekt SOFI: www.acadsci.fi/sofi

Du kan också vara intresserad av