Tiedejatutkimus.fi-palvelu tutkijan vastuullisen arvioinnin tukena

20.10.2020

Muidenkin kuin julkaisutietojen huomioiminen tutkijan meritoitumisessa ja arvioinneissa edellyttää tietojen vastuullista kokoamista paikkaan, josta niitä voidaan helposti hyödyntää.

Tietoja tutkijoista ja tutkimuksesta kerätään valtavia määriä eri järjestelmiin, kuten tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien rekistereihin, julkaisutietokantoihin, kustantajien palveluihin, kirjastojen hakupalveluihin sekä tutkijoiden verkostoitumispalveluihin (esim. ResearchGate, Academia.edu, ORCID).

Metatiedot ovat kuitenkin hajallaan organisaatiorajojen tai tieteenalojen rajaamissa siiloissa, mikä tekee tutkimustiedon löytämisestä ja hyödyntämisestä tarpeettoman hankalaa.  Digitaalisten palvelujen kehittyminen luo tiedoille uusia käyttömahdollisuuksia ja helpottaa tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Uusi Tiedejatutkimus.fi-palvelu parantaa tiedon löydettävyyttä

Uusi kansallinen Tiedejatutkimus.fi -palvelu julkaistiin kesällä 2020. Palvelun tarkoituksena on

  1. kerätä ja yhdistää tietoa suomalaisesta tutkimuksesta yhteen ja parantaa tiedon löydettävyyttä ja hyödynnettävyyttä sekä
  2. keventää tutkijoiden raportointia ja hallinnollista työtä parantamalla tietojärjestelmien välistä tiedonvaihtoa.

Ensimmäisessä vaiheessa Tiedejatutkimus.fi sisältää julkaisujen, rahoitettujen tutkimushankkeiden, tutkimusorganisaatioiden sekä tutkimusinfrastruktuurien tietoja. Tutkimusaineistojen kuvailutiedot ovat tulossa mukaan pian.

Tiedot kootaan pääasiassa suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien järjestelmistä ja niitä rikastetaan mahdollisuuksien mukaan muilla tiedoilla. Palvelun sisältö karttuu sitä mukaa, kun uutta tietoa syntyy ja uusia rahoittajia ja organisaatioita liittyy mukaan.

Tutkijat keskiöön

Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi (Science Advice Initiative of Finland) kartoitti hiljattain asiantuntijoiden löytämistä Suomessa. Selvityksessä todettiin, että se on nykyisin työlästä ja että keskitetty ja automatisoitu yhteinen palvelu helpottaisi tilannetta.

Tiedejatutkimus.fi pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen, kun tiedot tutkijan työstä ja tuotoksista tulevat läpinäkyvästi esille ja tietyn aiheen asiantuntijoiden löytyminen helpottuu. Vuoden 2021 lopulla palveluun on tulossa merkittävä laajennus, joka tuo tutkijan keskiöön. Palvelussa jo olevat julkaisut ja rahoituspäätökset täydentyvät tutkijan osaamisen, työhistorian, koulutusten ja muiden tutkimusmeriittien kuvauksilla. Avaimena tutkijan ja tähän liittyvien tietojen välillä toimii tutkijan ORCID-tunniste.

Palvelussa jo olevat julkaisut ja rahoituspäätökset täydentyvät tutkijan osaamisen, työhistorian, koulutusten ja muiden tutkimusmeriittien kuvauksilla.

Tiedejatutkimus.fi-palveluun ei syötetä uutta tietoa. Tutkijaa koskevat tiedot ovat jo valmiiksi tutkijan kotiorganisaatiossa tai ORCID-profiilissa olevia julkisia tietoja, ja niitä yhdistelemällä tutkija voi luoda palveluun itselleen profiilin. Tarkoituksena helpottaa tutkijan työtä, kun samoja tietoja ei tarvitse syöttää useisiin eri järjestelmiin ja esimerkiksi organisaation vaihtuessa tiedot yhdistyvät. Tutkija voi palvelussa ilmaista myös halukkuutensa esimerkiksi tiedotusvälineiden yhteydenottoihin, vertaisarvioijana toimimiseen tai tutkimusyhteistyöhön yritysten kanssa.

Palvelussa korostuu kuitenkin tutkijan valta omiin tietoihinsa, sillä tutkijalla voi olla perusteltuja syitä sille, ettei halua tietojaan julkaistavan. Syynä voi olla esimerkiksi pelko joutua häiriköinnin kohteeksi sensitiivisen tutkimusaiheen vuoksi.

Tutkija voi siis itse päättää, mitä tietoja haluaa itsestään näytettävän ja halutessaan poistaa tietonsa näkyviltä. Tutkija voi myös valita, saako tietoja luovuttaa esimerkiksi rahoittajille tai muuhun tutkijan käyttämään palveluun.

Monipuolinen tietopohja tutkijan vastuulliseen arviointiin

Useissa viimeaikaisissa suosituksissa painotetaan arvioitavien tutkimustuotosten monipuolisuutta. Esimerkiksi DORA-julistuksessa korostetaan, että arvioinnissa tulisi huomioida laajasti erilaiset tuotokset, ei vain julkaisuja.

Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus (2020) nostaa arvioinnin kohteina esille muun muassa opetus- ja ohjaustehtävät, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, tutkijan toiminnan tutkimus- ja muissa yhteisöissä sekä tieteenalojen erilaiset käytännöt. Myös tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENKin) keväällä 2020 päivittämässä tutkijan ansioluettelomallissa on huomioitu laajasti erilaiset tutkimusaktiviteetit.

Tiedejatutkimus.fi tuo uusia mahdollisuuksia tutkimuksen arviointiin ja tutkijan meritoitumiseen, kun palvelu kokoaa ensi vuonna eri lähdejärjestelmistä laajasti myös muita tutkimukseen liittyviä aktiviteetteja. Näitä ovat esimerkiksi jäsenyydet yhteiskunnallisissa tai yritysten asiantuntija- tai luottamustehtävissä, tutkimusvierailut sekä tieteellisten lehtien arvioijana tai toimituskunnassa toimiminen. Aktiviteettityypit on kattavasti listattu yhteisessä koodistossa.

Tietojen huomioiminen meritoitumisessa ja arvioinneissa edellyttää kuitenkin, että tiedot on tallennettu jonnekin ja niitä voidaan helposti hyödyntää ilman, että se lisää kohtuuttomasti tutkijan työtä.

Näiden tietojen huomioiminen meritoitumisessa ja arvioinneissa edellyttää kuitenkin, että tiedot on tallennettu jonnekin ja niitä voidaan helposti hyödyntää ilman, että se lisää kohtuuttomasti tutkijan työtä. Aktiviteettien tiedot on määritelty tutkimusorganisaatioiden järjestelmien sekä ORCID-palvelun kanssa yhteensopiviksi.

Tutkimustoimijoiden kesken yhteisesti sovittu kansallinen koodisto ja tietomalli tarjoavat tutkimusaktiviteeteille vakioidun luokittelun, jolloin Tiedejatutkimus.fi-palveluun koottava tieto on mahdollisimman laadukasta ja yhteismitallista.

Tarkoituksena on laajentaa tiedot kattamaan myös esimerkiksi opetukseen ja avoimen tieteen edistämiseen liittyviä ansioita. Tietomallin laajennuksia suunnitellaan yhteistyössä tietoja keräävien organisaatioiden lisäksi muun muassa avoimen tieteen asiantuntijaryhmien kanssa. Kehityksessä huomioidaan myös tietojen hyödyntäjien, kuten esimerkiksi rahoittajien ja tiedotusvälineiden, näkemykset.

Tiedejatutkimus.fi:ssä tutkija voi tuoda esille sen, mikä on omasta mielestään tärkeää. Tutkija voi myös luoda palvelussa itselleen ansioluettelon näiden tietojen pohjalta. Tiedejatutkimus.fi mahdollistaa näin myös muun kuin julkaisujen huomioimisen tutkijan meritoitumisessa ja välittää entistä monipuolisemmin tietoa suomalaisesta tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille.

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, jota toteuttaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus. Hanna-Mari Puuska toimii kehityspäällikkönä ja Tommi Suominen tietoarkkitehtinä CSC:llä ja he ovat tiiviisti mukana Tiedejatutkimus.fi-palvelun kehittämisessä.


Lisätietoja:

Tiedejatutkimus.fi-palvelu www.tiedejatutkimus.fi  / www.research.fi / www.forskning.fi
Tutkijan tiedot Tiedejatutkimus.fi-palveluun – mitä tietoja ja miksi? https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTTV/Tutkijan+tiedot
Tutkijan tietojen tietomalli: https://tietomallit.suomi.fi/model/ttv_tt/
Aktiviteettien tietomalli: https://tietomallit.suomi.fi/model/aktivit/ 
Aktiviteettien ja palkintojen tyypit ja roolit: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=aktiviteetitjaroolit
Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus (2020):  https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-03/tutkijanarviointi.pdf
TENKin tutkijan ansioluettelomalli https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli
Tiedeneuvonnan kehittämishanke SOFI www.acadsci.fi/sofi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös