Dataskyddsverktyg för forskare

31.1.2019

Denna punktlista ger forskare nyttig information om dataskydd.

Dataskyddsverktygstexten för forskare som bild och samma information finns som en pdf-fil under bilden.

 

  1. Definiera forskningsuppgiften och personuppgifternas användningsändamål så utförligt som möjligt i forskningsplanen.
  2. Analysera vilka personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra din forskning (uppgifternas art och mängd). Bedöm också under forskningens gång hur nödvändiga personuppgifterna är och sträva efter att så snabbt som möjligt minimera mängden personuppgifter som behandlas.
  3. Gör en riskbedömning av dina behandlingsåtgärder och anpassa under hela behandlingens livscykel skyddsåtgärderna i enlighet med detta.
  4. Planera i förväg hur du ska gå till väga i olika situationer, t.ex. i händelse av en personuppgiftsincident.
  5. Identifiera behandlingsgrunden och uppdatera den vid behov i enlighet med dataskyddsförordningen (t.ex. samtycke).
  6. Kartlägg den registrerade personens rättigheter i anknytning till behandlingsgrunden och se till att de tillämpas.
  7. Förbered dig för att visa att dataskyddsbestämmelserna beaktats i din forskning: dokumentera att du tillämpar dataskyddsprinciperna och övriga förfaranden i enlighet med dataskyddsförordningen.
  8. Identifiera din roll och ditt ansvar! Som personuppgiftsansvarig bär du ansvaret för att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt under behandlingens hela livscykel. Om du behöver andra aktörers tjänster för behandlingen av personuppgifter, är det viktigt att du upprättar ett skriftligt avtal och fastställer tydliga instruktioner för behandlingen.
  9. Värna om förtroendet och säkra förutsättningarna för framtida forskning genom att följa dataskyddsbestämmelserna och sörja för transparens och öppenhet.
  10. Dataskyddsverktyg är en oumbärlig del av forskarens verktygslåda! Uppdatera ditt kunnande och följ vår webbplats: www.tietosuoja.fi.

Ladda ner listan som en PDF

Raisa Leivonen är överinspektör vid dataombudsmannens byrå.

Du kan också vara intresserad av