Vad är en datahanteringsplan?

2.10.2019

Syftet med datahanteringsplanen är att garantera att forskningsmaterialet är korrekt och håller god kvalitet, samt säkerställa att det återanvänds på ett effektivt sätt.

Datahanteringsplanen är en del av forskningsplanen, och ger forskaren vägledning i att under hela forskningsprocessen i enlighet med god vetenskaplig praxis metodiskt beakta användningen av forskningsmaterial. Datahanteringsplanen beskriver forskningsmaterialets livscykel, dvs. hur det används och behandlas under olika skeden av forskningen.

Datahanteringsplanen anger vilket material som är avsett att samlas in under forskningen, och hur det ska behandlas och analyseras. I planen fastställs vidare huruvida upphovsrätt eller immaterialrättigheter inverkar på behandlingen och användningen av materialet, och hur det är tänkt att materialet ska förvaras under och efter forskningsprojektet.

Datahanteringsplanen anger vilket material som är avsett att samlas in under forskningen, och hur det ska behandlas och analyseras.

Vid planeringen ska forskaren också beakta återanvändningen av materialet, dvs. ange på vilket sätt materialet kommer att göras tillgängligt för det övriga vetenskapssamfundet. Om forskaren inte tänker göra materialet tillgängligt, måste också detta motiveras.

Börja i tid

Det lönar sig att inleda arbetet med datahanteringsplanen redan i det skede när forskningen planeras. När planen upprättas är det bra att hålla i bakhuvudet att den egna forskningsorganisationens, finansiärernas eller utgivarnas rekommendationer kan inverka på hur forskningsmaterialet används, förvaras och tillgängliggörs.

Datahanteringsplanen behöver inte bli klar på en gång, utan dokumentet uppdateras och revideras under hela forskningsprocessen.

Datahanteringsplanen kan formuleras fritt. Datahanteringsverktyget DMPTuuli, avsett för finländska forskningsorganisationer, kan dock användas som hjälp vid skrivarbetet. Verktyget är tillgängligt för alla och gör det möjligt att planera datahanteringen på ett strukturerat sätt enligt anvisningar.

Katja Fält är en informationsspecialist i Tampere University och har arbetat som en vetenskapsområdesexpert vid Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.


Ytterligare information:

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv, Aineistonhallinnan käsikirja (Handbok i datahantering): http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/fi/aineistonhallinnan-suunnittelu.html
DMPTuuli: https://www.dmptuuli.fi/

Du kan också vara intresserad av