Publikationer

Publikationsserien Ansvarsfull forskning

I publikationsserien Ansvarsfull forskning (ISSN 2670-062X) publiceras deklarationer, riktlinjer, utredningar, rekommendationer och andra handlingar som ansluter sig till öppen vetenskap och forskning, ansvar, tillgänglighet, vetenskapskommunikation samt till växelverkan mellan vetenskap och samhälle.

Serien ges ut av Vetenskapliga samfundens delegation och Delegationen för informationsspridning. Utgivarnas hemort är Helsingfors. Publikationerna i serien publiceras öppet på nätet och eventuellt även i tryckt format.

Publikationsserien har en redaktion som under åren 2019–2021 bestod av chefredaktör Reetta Kettunen, Delegationen för informationsspridning; utvecklingschef Henriikka Mustajoki, Vetenskapliga samfundens delegation; redaktionschef Sami Syrjämäki, Vetenskapliga samfundens delegation; chef, tjänster för öppen vetenskap, Susanna Nykyri, Tammerfors universitet; och programdirektör, Tuukka Tammi, THL, chefredaktör för tidskriften YP.

Forskningsetiska delegationens publikationsserie

I Forskningsetiska delegationens publikationsserie (ISSN 2490-161X (tryckt), ISSN 2669-9427 (pdf)) publiceras Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar, rekommendationer och andra publikationer.

Artiklar om ansvarsfull forskning

Artiklarna om ansvarsfull forskning (ISSN 2490-2004) fungerar som guider till god praxis inom forskningsetik, vetenskapskommunikation och öppen vetenskap i det finländska vetenskapssamfundet. Materialet som upprättats för förhållandena i Finland redogör för det finländska vetenskapsakademiska förfarandena för den allt mer internationella forskarkåren i Finland och även för forskare utanför Finlands gränser.

Produktionen av artiklar inleddes inom ramen för projektet Ansvarsfull forskning, som är ett gemensamt projekt för Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen. Projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.