Ansvarsfull forskarutvärdering

Senast uppdaterad 26.6.2024

De nationella rekommendationerna för ansvarsfull utvärdering ger anvisningar om hur hela utvärderingsprocessen genomförs ansvarsfullt. Forskare utvärderas i samband med såväl rekrytering, olika karriärskeden som forskningsfinansiering. Den enskilda forskaren kan utvärderas som en del av en större helhet när hen arbetar i en forskningsgrupp eller om hens forskningsorganisation genomför en omfattande forskningsutvärdering. Forskare utvärderas ofta i situationer som gäller jämförelse och konkurrens.

Det finländska forskningssamfundet har starkt tagit ställning gällande utveckling av utvärderingen. Våren 2022 publicerades rekommendationerna God praxis för forskarutvärdering, som togs fram av en arbetsgrupp tillsatt av VSD år 2018 (på finska). Representanter för forskare och intresseorganisationer, forskningsorganisationer, finansiärer och serviceproducenter dryftade tillsammans hur utvärdering av forskare och forskning görs ansvarsfullt. Samtidigt funderade man på hur ett livskraftigt forskningssamfund och attraktiva karriärvägar för forskare kan se ut.

Främjande av ansvarsfull utvärdering är ett gemensamt mål för VSD och aktörerna inom ansvarsfull forskning som verkar i anslutning till delegationen. Ända sedan 2012 har Forskningsetiska delegationens God vetenskaplig praxis (GVP) och Modell till meritförteckning för forskare samt Instruktionerna för Publikationsforumklassificeringen bidragit till detta.

Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation, som grundades 2019, har som mål att stödja spridning av forskningsresultat till förmån för hela samhället, värna nationella infrastrukturer för publicering av lokalt relevant forskning samt främja språklig mångfald i bedömning och utvärdering av forskning samt inom forskningens finansieringssystem.

Mera information: www.vastuullinentiede.fi/sv/amnesord/utvardering

Den nationella rekommendationen

De allmänna principerna för forskarutvärdering är transparens, integritet, opartiskhet, kompetens och mångfald. Dessa tillämpas enligt rekommendationen i god praxis som gäller följande delområden i utvärderingsprocessen:

 • Utformande av utvärderingsprocessen
 • Utvärdering av forskning
 • Forskaruppgifternas mångsidighet
 • Forskarens delaktighet i utvärderingen

Den första delen av rekommendationen gäller god praxis för utformning av utvärderingsprocessen. Man bör se till att alla parter har tillgång till utvärderingens mål och kriterier. Det material som används i utvärderingen ska både samlas in och användas på ett ändamålsenligt och utömmande sätt. De som gör utvärderingen bör vara ojäviga, och bedömningsgruppen bör vara mångsidig. Vid urval av såväl kriterier, material som utvärderare bör man fästa uppmärksamhet vid likvärdighet.

I den andra delen gäller god praxis utvärdering av forskning. Då tas hänsyn till vetenskaplig kvalitet, öppen tillgång och etik. Forskningens vetenskapliga kvalitet kan utvärderas både genom att man sätter sig in i dess innehåll och  genom att använda forskningsmetrik. För ansvarsfull utvärdering av publikationsmetrik ger rekommendationen separata anvisningar.

Rekommendationens tredje del gäller forskaruppgifternas mångsidighet. Att verka som lärare och handledare ses som en central del av forskarens arbete, och detta bör viktas ändamålsenligt vid utvärdering. Utvärderingen ska också beakta samhällelig växelverkan och genomslag samt forskarens verksamhet i olika gemenskaper. Eftersom dessa fungerar på olika sätt i olika discipliner och eftersom indikatorerna inte är etablerade på samma sätt som för vetenskaplig kvalitet bör kriterierna definieras i utvärderingen. Disciplinernas särdrag bör överlag beaktas vid utvärdering.

Den fjärde delen delakttigör forskaren. Hen bör själv få utvärdera sin forskning samt des mål, betydelse och genomslag. Utvärderingen ska utformas så att den utvärderade har nytta av den. Feedback från utvärderingen hjälper den utvärderade.

Verkställighetsplan

Rekommendationen fastställs åtgärder för att verkställa den:

 1. En mognadsnivåutvärdering för organisationer tas fram.
 2. Varje forskningsorganisation och finansiär som har förbundit sig till rekommendationen utformar egna anvisningar för ansvarsfull utvärdering av forskare i syfte att verkställa rekommendationerna samt följer upp genomförandet av dem.
 3. En nationell portfoliomodell för forskare och en portfolioportal som är förenlig med Forskningsetiska delegationens modell till meritförteckning för forskare utvecklas och tas i bruk.
 4. Ett tillräckligt mångsidigt kunskapsunderlag som stöd för utvärderingen på nationell nivå tas fram.
 5. Tillräckliga anvisningar och tillräcklig handledning för ansvarsfull utvärdering på nationell nivå och organisationsnivå säkerställs.
 6. Utvärderingsarbete som utförs i egenskap av expert uppskattas och nödvändiga resurser garanteras i allt utvärderingsarbete.
 7. Rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare uppdateras, och genomförandet av den följs upp.

Internationellt samarbete

Finlands nationella rekommendation för ansvarsfull utvärdering var en av de första nationella riktlinjerna i världen. Samarbetet för att utveckla utvärderingen i Finland fortsätter nu i nära samarbete med internationella aktörer. Vetenskapliga samfundens delegation har undertecknat det internationella avtalet om förnyelse av forskningsutvärdering och är medlem i Coalition for Advaning Research Assesment (CoARA). 

Styrgruppen för ansvarsfull utvärdering

Styrgruppen ska bedöma den nationella rekommendationens uppdateringsbehov samt följa upp och främja verkställandet av handlingsplanen. Styrgruppen har tillsatts för perioden 2021–2024 och kommer att sammanträda minst en gång om året.

Medlemmar

Titel Förnamn Efternamn Utnämnande organisation
Ordförande för VSD:s styrelse Ulla-Maija Forsberg VSD
Ordförande för Professorsförbundets fullmäktige Jaana Hallamaa Professorsförbundet
Forskarläkare Jyrki Savolainen Unga vetenskapsakademien
Senior Sakkunnig, Vetenskapspolitik Miki Kallio Finn-ARMA
Prosten Jarmo Takala Bildningsarbetsgivarna
Ordförande, Forskningsetiska delegationen TENK Riitta Keiski TENK
Vetenskapsdirektör, styrelsemedlem Kalle Korhonen Stiftelser och fonder rf
Informationsexpert Johanna Lahikainen FUN
Servicedirektör Johanna Lilja  Nationalbiblioteket
Verksamhetsledare Sanna Marttinen Tulanet
Generalsekreterare Henriikka Mustajoki Öppen vetenskap
Vice Rektor Kalle-Antti Suominen Unifi
Specialsakkunnig Susanna Näreaho Arene
Specialsakkunnig Miia Ijäs-Idrobo Forskarförbundet
Ordförande, Finlands docentförbund Tiina Mahlamäki Finlands docentförbund
Generalsekreterare Janne Pölönen Jufo
Utvecklingschef Hanna-Mari Puuska CSC
Chef, informations- och publiceringstjänster Pekka Uotila TJNK
Vetenskapsråd Kata-Riina Valosaari Finlands Akademi

Senior ministerråd

Saara Vihko Undervisnings- och Kulturministeriet
Verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen  VSD


Styrgruppens mötesprotokoll: Löpande protokoll (Google Docs, på finska)

Mera information

Janne Pölönen, generalsekreterare – Publikationsforum (janne.polonen@tsv.fi)
Hanna Lahdenperä, sakkunnig – Öppen vetenskap och forskning (hanna.lahdenpera@tsv.fi)

Du kan också vara intresserad av