Publikationsserien Ansvarsfull forskning

Senast uppdaterad 26.6.2024

Publikationsserien Ansvarsfull forskningges ut av Vetenskapliga samfundens delegation och Delegationen för informationsspridning. Utgivarnas hemort är Helsingfors. Publikationerna i serien publiceras öppet på nätet och eventuellt även i tryckt format.

Publikationsserien har en redaktion som under åren 2019–2021 bestod av chefredaktör Reetta Kettunen, Delegationen för informationsspridning; utvecklingschef Henriikka Mustajoki, Vetenskapliga samfundens delegation; redaktionschef Sami Syrjämäki, Vetenskapliga samfundens delegation; chef, tjänster för öppen vetenskap, Susanna Nykyri, Tammerfors universitet; och programdirektör, Tuukka Tammi, THL, chefredaktör för tidskriften YP.

Publikationer

1:2019. Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus. Linjaus. ISBN 978-952-5995-20-6.

1:2020. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025. 2. painos. Julistus. ISBN 978-952-5995-23-7.

2:2020. Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025. 2 upplagan. Julistus. ISBN 978-952-5995-24-4.

3:2020. Declaration for Open Science and Research 2020–2025. 2nd edition. Julistus. ISBN 978-952-5995-25-1.

4:2020. Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi. Suositus. ISBN 978-952-5995-22-0.

5:2020. Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus. Suositus. ISBN 978-952-5995-26-8.

6:2020. God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering. Suositus. ISBN

7:2020. Good practice in researcher evaluation. Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland. Suositus. ISBN 978-952-5995-28-2.

8:2020. Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohje 2019. 1. painos. Suositus. ISBN 978-952-5995-29-9.

9:2020. Instruktioner för Publikationsforum-klassificeringen 2019. 1 upplagan. Suositus. ISBN 978-952-5995-30-5.

10:2020. User guide for the Publication Forum classification 2019. 1st edition. Suositus. ISBN 978-952-5995-31-2.

11:2020. Ohje tekijänoikeuksiin liittyvästä avoimesta lisensoinnista tutkijoille ja tieteellisille kustantajille. Suositus. ISBN 978-952-5995-35-0.

13:2020. Tiedetapahtumakysely. Selvitys. ISBN 978-952-5995-37-4.

14:2020. Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaus 1 - Oppimateriaalien avoin saatavuus. ISBN 978- 952- 5995-38-1.

15:2020. Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser. ISBN 978-952-5995-39-8.

16:2020. Open education and educational resources. National policy and executive plan by the higher education and research community for 2021-2025. Policy component 1 – Open access to educational resources. ISBN 978-952-5995-40-4.

1:2021. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden suositus tutkimusrahoittajille. ISBN 978-952-5995-41-1.

2:2021. Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset. Suositus. ISBN 978-952-5995-42-8.

3:2021. Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran. ISBN 978-952-5995-43-5.

4:2021. Scientific literacy changes the world. Science education recommendations. ISBN 978-952-5995-45-9.

5:2021. Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaus 1: Tutkimusdatan avoin saatavuus. ISBN 978-952-5995-46-6.

6:2021 Öppna forskningsmaterial och -metoder. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1: Öppen tillgång till forskningsdata. ISBN 978-952-5995-47-3.

7:2021 Open research data and methods. National policy and executive plan by the higher education and research community for 2021–2025. Policy component 1: Open access to research data. ISBN 978-952-5995-48-0.