Ansvarsfull forskarutvärdering

Senast uppdaterad 2.8.2022

De nationella rekommendationerna för ansvarsfull utvärdering ger anvisningar om hur hela utvärderingsprocessen genomförs ansvarsfullt. Forskare utvärderas i samband med såväl rekrytering, olika karriärskeden som forskningsfinansiering. Den enskilda forskaren kan utvärderas som en del av en större helhet när hen arbetar i en forskningsgrupp eller om hens forskningsorganisation genomför en omfattande forskningsutvärdering. Forskare utvärderas ofta i situationer som gäller jämförelse och konkurrens.

Det finländska forskningssamfundet har starkt tagit ställning gällande utveckling av utvärderingen. Våren 2022 publicerades rekommendationerna God praxis för forskarutvärdering, som togs fram av en arbetsgrupp tillsatt av VSD år 2018 (på finska). Representanter för forskare och intresseorganisationer, forskningsorganisationer, finansiärer och serviceproducenter dryftade tillsammans hur utvärdering av forskare och forskning görs ansvarsfullt. Samtidigt funderade man på hur ett livskraftigt forskningssamfund och attraktiva karriärvägar för forskare kan se ut.

Främjande av ansvarsfull utvärdering är ett gemensamt mål för VSD och aktörerna inom ansvarsfull forskning som verkar i anslutning till delegationen. Ända sedan 2012 har Forskningsetiska delegationens God vetenskaplig praxis (GVP) och Modell till meritförteckning för forskare samt Instruktionerna för Publikationsforumklassificeringen bidragit till detta.

Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation, som grundades 2019, har som mål att stödja spridning av forskningsresultat till förmån för hela samhället, värna nationella infrastrukturer för publicering av lokalt relevant forskning samt främja språklig mångfald i bedömning och utvärdering av forskning samt inom forskningens finansieringssystem.

Mera information: www.vastuullinentiede.fi/sv/amnesord/utvardering

Styrgruppen för ansvarsfull utvärdering

Styrgruppens uppgift är att följa med och främja förverkligandet av den verkställighetsplan som anges i rekommendationen samt bedöma dess uppdateringsbehov:

1. En mognadsnivåutvärdering för organisationer tas fram.
2. Varje forskningsorganisation och finansiär som har förbundit sig till rekommendationen utformar egna anvisningar för ansvarsfull utvärdering av forskare i syfte att verkställa rekommendationerna samt följer upp genomförandet av dem.
3. En nationell portfoliomodell för forskare och en portfolioportal som är förenlig med Forskningsetiska delegationens modell till meritförteckning för forskare utvecklas och tas i bruk.
4. Ett tillräckligt mångsidigt kunskapsunderlag som stöd för utvärderingen på nationell nivå tas fram.
5. Tillräckliga anvisningar och tillräcklig handledning för ansvarsfull utvärdering på nationell nivå och organisationsnivå säkerställs.
6. Utvärderingsarbete som utförs i egenskap av expert uppskattas och nödvändiga resurser garanteras i allt utvärderingsarbete.
7. Rekommendationen för ansvarsfull utvärdering av forskare uppdateras, och genomförandet av den följs upp.

Styrgruppen 2021–2024:

Titel Förnamn Efternamn Utnämnande organisation
Ordförande för VSD:s styrelse Ulla-Maija Forsberg VSD
Ordförande för Professorsförbundets fullmäktige Jaana Hallamaa Professorsförbundet
Biträdande professor Tuomo Hiippala Unga vetenskapsakademien
Sakkunnig Laura Himanen Finn-ARMA
Ledande sakkunnig, näringspolitik Heikki Holopainen Bildningsarbetsgivarna
Ordförande, Forskningsetiska delegationen TENK Riitta Keiski TENK
Vetenskapsdirektör, styrelsemedlem Kalle Korhonen Stiftelser och fonder rf
Informationsexpert Johanna Lahikainen FUN
Servicedirektör Johanna Lilja  Nationalbiblioteket
Verksamhetsledare Sanna Marttinen Tulanet
Generalsekreterare Henriikka Mustajoki Öppen vetenskap
Utvecklingschef Eeva Nyrövaara Unifi
Specialsakkunnig Susanna Näreaho Arene
Ordförande, Forskarförbundet Maija S. Peltola Forskarförbundet
Ordförande, Finlands docentförbund Tanja Pessi Finlands docentförbund
Ledande forskare Nina Peuhkuri Luke
Generalsekreterare Janne Pölönen Jufo
Chef, informations- och publiceringstjänster Pekka Uotila TJNK
Direktör Jussi Vauhkonen Finlands Akademi


Styrgruppens mötesprotokoll: Löpande protokoll (Google Docs, på finska)