Stöd för mer ansvarsfull forskning

11.11.2020
""

Webbplatsen Ansvarsfull forskning är en samlingsplats för information och verktyg som främjar ansvarsfull vetenskap och forskning.

 

Ansvarsfull forskning främjar ett tillförlitligt och gemensamt godtagbart sätt att producera, publicera och bedöma forskningsresultat. Den stöder en öppen, närvarande och tillämplig vetenskap i samhället.

Bakom webbplatsen Ansvarsfull forskning står samordningen av öppen vetenskap, publikationsforum (JUFO), Delegationen för informationsspridning (TJNK) och Forskningsetiska delegationen (TENK), som alla verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). Varje aktör har sitt eget uppdrag och ansvarsområde, men målet för verksamheten är gemensamt: att främja ansvarsfull vetenskap och forskning i Finland.

På adressen vastuullinentiede.fi/sv finns både information och verktyg gällande ansvarsfullhet, tänkta som stöd för hela forskarsamfundet. Webbplatsen fungerar också som en ingång till de olika aktörernas egna webbplatser.

Info och evenemang

Alla aktörers nyheter och aktualiteter finns nu på ett ställe. Kalendern i sin tur samlar alla evenemang som samordningen av öppen vetenskap, publikationsforum, Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen ordnar. 

På webbplatsen finns också artiklar om ansvarsfull forskning (ISSN 2490-2004). De första artiklarna publicerades redan våren 2018, och idag finns det närmare 250 texter på finska, svenska och engelska. De erbjuder information om hur man producerar, publicerar och utvärderar forskningsbaserad information på ett ansvarsfullt sätt och enligt gemensamma överenskommelser i varje skede av forskningen.

Vind i ansvarsfulla segel

Utöver nyheter, evenemang och artiklar främjar webbplatsen ansvarsfullhet på många olika sätt. Ett exempel är Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation. Initiativet uppmuntrar till flerspråkighet i forskning och vetenskapliga publikationer för att forskningsbaserad information ska vara tillgänglig och ha genomslag både lokalt och globalt.

I publikationsserien Ansvarsfull forskning (ISSN 2670-062X) utkommer såväl deklarationer, policyer, utredningar som rekommendationer. Tematiskt rör de sig kring öppen vetenskap och forskning, ansvarsfullhet och tillgänglighet samt vetenskapskommunikation och växelverkan mellan vetenskap och samhälle. I publikationsserien utkommer bland annat policyer och rekommendationer som det finländska forskarsamfundet har tagit fram med stöd av samordningen av öppen vetenskap.

Du kan följa med nyheter om webbplatsen på Twitter, och det lönar sig också att följa de enskilda aktörernas egna kanaler. Webbplatsen och dess aktörer finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Du kan också vara intresserad av