Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation

Senast uppdaterad 5.11.2020

Syftet med Helsingfors-initiativet för flerspråkighet i vetenskaplig kommunikation är att sporra spridningen av forskningsresultaten till en vidare publik än enbart vetenskapssamfundet, att stöda nationella infrastrukturer som möjliggör en flerspråkig publiceringsverksamhet och att främja språkmångfald i forskningens bedömnings- och finansieringssystem.

Ansvarsfullt producerade forskningsresultat ska vetenskapligt vara av hög kvalitet och forskningsetiskt hållbara samt tillgängliga för både medborgare och beslutsfattare. Fastän engelskan har blivit det internationella majoritetsspråket inom vetenskapen, skapar en flerspråkig vetenskapskommunikation förutsättningar för olika publiker att förstå vetenskap och skapar växelverkan mellan forskarna. 

Flerspråkig vetenskaplig kommunikation förutsätter en livskraftig nationell infrastruktur av tidskrifter och bokförläggare som ger ut publikationer på de inhemska språken och på främmande språk. Nationella tidskrifter och förläggare stöder också de lokala vetenskapssamfundet och främjar det vetenskapliga diskussionen om lokalt betydelsefulla forskningsfrågor. 

Eftersom bedömningen styr och riktar forskningen och forskarnas verksamhet, bör flerspråkighetens betydelse också beaktas som meriter som främjar forskarkarriären och forskningsfinansieringen. Även forskning som publicerats på andra språk än engelska kan vara internationell och fylla kriterierna på en högklassig forskning. 

Bland de första som undertecknade initiativet från 2019 finns Vetenskapliga samfundens delegation, Delegationen för informationsspridning och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland samt bland de internationella samarbetspartnerna det norska Universitets- og høgskolerådet (UHR) och nätverket ENRESSH.

Läs och underteckna initiativet!