Elokuvalippu tai matkakorvaukset – voiko tutkimukseen osallistuvan palkita?

29.4.2021
""

Tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen on oltava vapaaehtoista. 

On tieteellisiä tutkimuksia, joissa tutkimusasetelmaan kuuluu vapaaehtoisten käyttö. Heitä voidaan esimerkiksi haastatella tai tarkkailla tai heille voidaan suorittaa erilaisia kokeita. On aina tutkijan vastuulla, että osallistuvat sekä tietävät, mihin ovat osallistumassa, että ovat antaneet siihen suostumuksensa. Tutkijan vastuulla on myös arvioida sitä, miten osallistumistilanne ja esimerkiksi osallistujien syyt osallistua tutkimukseen voivat vaikuttaa tutkimustuloksiin.

Kun tutkimukseen osallistuva antaa vapaaehtoisesti omaa aikaansa tutkimukseen, voi tuntua reilulta palkita osallistuja jotenkin. Silloin on kuitenkin oltava varovainen siitä, että tutkimukseen osallistuminen vapaaehtoisesti ei vaarannu.

Lääketieteellistä tutkimusta määrittää Suomessa laki. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta toteaa, että tutkittavaa ei palkita, mutta hänelle voidaan suorittaa kohtuullinen korvaus:

”Tutkittavalle, hänen huoltajalleen, lähiomaiselleen, muulle läheiselle tai hänen lailliselle edustajalleen ei saa suorittaa tutkimukseen osallistumisesta palkkiota. Tutkimuksesta aiheutuvista kustannuksista ja ansionmenetyksestä sekä muusta haitasta voidaan heille kuitenkin suorittaa kohtuullinen korvaus. Korvausten perusteet määrää asianomainen ministeriö.”

Sosiaali- ja terveysministeriöllä on asetus, joka määrittää korvauskaton lääketieteelliseen tutkimukseen osallistuvalle.

Myös silloin, kun kyseessä ei ole lailla säädelty tutkimus, korvaus on tärkeää pitää kohtuullisena. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa -ohjeessa linjataan, että

”Tutkimukseen osallistujille ei yleensä makseta erillistä korvausta. Jos tutkija kuitenkin haluaa kiittää tutkittavia tutkimukseen käytetystä ajasta ja vaivasta konkreettisesti, lahjan tulee olla kohtuullinen (esimerkiksi elokuvalippu, tuotepaketti tai vastaava). Tutkittaville voidaan myös korvata esimerkiksi kohtuulliset matka- ja ateriakulut."

Vapaaehtoisuus voi vaarantua, jos tutkittavalle tulee epäröinnistään huolimatta houkutus osallistua tutkimukseen vain palkkion vuoksi.

Taustalla vaikuttaa vahva tutkimuseettinen periaate, jonka mukaan tutkimukseen osallistumisen pitää olla vapaaehtoista. Vapaaehtoisuus voi vaarantua, jos tutkittavalle tulee epäröinnistään huolimatta houkutus osallistua tutkimukseen vain palkkion vuoksi.

Lääketieteellinen tutkimus tarvitsee lain mukaan aina eettisen ennakkoarvioinnin ja ihmistieteellinen tutkimus tarvitsee sen tietyissä tapauksissa. Arvioinnin suorittava eettinen toimikunta ottaa arvioinnissaan kantaa muun muassa juuri siihen, toteutuuko tutkimuksessa vapaaehtoisuuden periaate.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös