Keneen yhteyttä? Valtakunnallisia eettisiä toimijoita

15.3.2018

Suomessa toimii useita eettisiin kysymyksiin erikoistuneita asiantuntijatahoja.

Suomessa tutkimusetiikka-sanaa käytetään yläkäsitteenä, jolla tarkoitetaan kaikkia tutkimukseen ja tieteeseen liittyviä eettisiä näkökulmia ja arviointeja.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK seuraa ja edistää eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen noudattamista tutkimustoiminnassa sekä tieteeseen kohdistuvien loukkausten ja epärehellisyyden tunnistamista ja torjumista kaikilla tieteenaloilla.

Joillakin aloilla on myös omia eettisiä normistoja ja toimielimiä, kuten valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA ja biotekniikan neuvottelukunta BTNK, jotka voivat antavat yksityiskohtaisempia ammattieettisiä ohjeita esimerkiksi tutkijan ja tutkimuksen kohteen välisestä suhteesta. Lisäksi on alueellisia ja paikallisia tutkimuseettisiä toimikuntia muun muussa sairaaloiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteydessä. 

Biotekniikan neuvottelukunta BTNK on valtioneuvoston asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunta pyrkii edistämään biotekniikan ja erityisesti geenitekniikan alalla viranomaisten, alan tutkijoiden ja toiminnanharjoittajien yhteistyötä ja seuraa geenitekniikan kehitystä, tutkimusta ja terveys- ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi tehtävänä on seurata ja edistää biotekniikkaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä sekä geenitekniikan eettisten näkökohtien huomioon ottamista.

Geenitekniikan lautakunta GTLK on geenitekniikkalain mukainen viranomainen, joka käsittelee geenitekniikan käytön säätelyyn liittyviä asioita. Geenitekniikkalain tavoitteena on suojella ihmisen ja eläinten terveyttä ja ympäristöä muuntogeenisten eliöiden (GMO) mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta. Lautakunta käsittelee geenimuunnollisten organismien käytöstä tehtävät ilmoitukset ja hakemukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, ennaltaehkäisee tutkimusvilppiä, edistää tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotusta Suomessa sekä seuraa alan kansainvälistä kehitystä. Se toimii aloitteentekijänä ja lausunnonantajana tutkimuseettisissä kysymyksissä. Neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjetta (HTK-ohje) noudatetaan kaikilla tieteenaloilla.

Ennen ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimukseen ryhtymistä on tutkimussuunnitelmasta saatava riippumattoman eettisen toimikunnan myönteinen lausunto. Eettinen ennakkoarvio on pakollinen kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa. Suomessa lakiin perustuvia eli virallisia eettisiä toimikuntia ovat valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA sekä alueelliset eettiset toimikunnat.

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn tehtävänä on käsitellä sosiaali- ja terveysalaan sekä potilaan ja asiakkaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia. Neuvottelukunta tekee aloitteita, antaa lausuntoja ja asiantuntija-apua, herättää yhteiskunnallista keskustelua sekä välittää tietoa sosiaali- ja terveysalan kansallisista ja kansainvälisistä eettisistä kysymyksistä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös