Sähköisiin tutkimusaineistoihin viittaaminen – kunnia sille, jolle kunnia kuuluu

15.3.2018

Tutkijat huomioivat ja kunnioittavat muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia viittaamalla heidän tuotoksiinsa asianmukaisesti ja selkeästi.

Sähköinen tutkimusaineisto, niin itse kerätty kuin muualta valmiina saatu, on tutkimuksen ja opinnäytteiden lähdemateriaalia aivan kuten kirjallisuus ja tilastotkin. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkijat huomioivat ja kunnioittavat muiden tutkijoiden työtä ja saavutuksia viittaamalla heidän tuotoksiinsa asianmukaisesti ja selkeästi.

Myös viittaaminen omaan sähköiseen tutkimusaineistoon esimerkiksi ansioluettelossa ja omissa julkaisuissa kannattaa. Se kohentaa tutkijan meritoitumista sekä lisää aineiston löydettävyyttä, toistettavuutta ja näkyvyyttä.

Aineistoon viittaaminen pähkinänkuoressa

On tärkeää viitata sähköiseen tutkimusaineistoon niin kattavasti, että myös muut käyttäjät voivat etsiä samaisen materiaalin käyttöönsä. Aineistoviitteen on sisällettävä ainakin seuraavat osat:

  • Tekijä(t):Henkilö tai organisaatio, joka on vastuussa aineiston varsinaisesta ajatuksellisesta sisällöstä. Tekijöitä voi olla useita. Myös tekijän taustaorganisaatio on syytä mainita.
  • Julkaisuvuosi: Vuosi, jolloin tutkimusaineisto on julkaistu.
  • Nimi: Sähköisen tutkimusaineiston koko nimi ja keruuvuosi.
  • Versio: Sähköisen tutkimusaineiston versionumero ja aikaleima.
  • Julkaisija/jakelija: Organisaatio, joka pitkäaikaistallentaa, julkaisee ja jakaa aineistoa sopimusten ja käyttöehtojen mukaisesti.
  • Sähköinen paikanne tai tunniste: Verkko-osoite tai sähköisen tutkimusaineiston yksilöivä pysyvä tunniste (esim. URN, DOI)

Malleja viittaamiseen

Sähköiseen tutkimusaineistoon on viitattava niin lähdeluettelossa, taulukoissa, kuvioissa kuin tekstin sisälläkin. Oheisia malliviitteitä voi hyödyntää sellaisenaan tai niitä voi muokata oman tieteenalan, julkaisujen ja kustantajien käytäntöjen mukaisiksi.

Aineistoviite lähdeluettelossa

Aineistolla on henkilötekijä tai -tekijät:

Grönlund, Kimmo (Åbo Akademi) & Kestilä-Kekkonen, Elina (Tampereen yliopisto): Eduskuntavaalitutkimus 2015 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2016-06-13). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3067

Aineistolla on henkilö- ja organisaatiotekijöitä:

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura & Koski, Kaarina (Turun yliopisto): Kuolema, menetys ja muisto 2014 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2017-02-08). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3138

Aineistolla on organisaatiotekijä tai -tekijät:

ISSP Research Group (2016): International Social Survey Programme: Citizenship II - ISSP 2014. GESIS Datenarchiv, Köln. ZA6670 Datenfile Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12590

Viittaus tekstissä

Tekstin sisällä sähköiseen tutkimusaineistoon viitataan tekijän nimellä. Jos henkilötekijää ei ole, viitataan tutkimusaineiston nimellä. Viittauksessa mainitaan aineiston keruuvuosi.

"Viimeksi kerätyssä eduskuntavaalitutkimuksessa 35 prosenttia vastaajista kertoi allekirjoittaneensa valtiollisen tason kansalaisaloitteen (Grönlund & Kestilä-Kekkonen, 2015)."

Viittaus kuviossa ja taulukossa

Taulukoiden ja kuvioiden yhteydessä on hyvä mainita ainakin tutkimusaineiston nimi ja mahdollinen arkistonumero tai vastaava tunniste.

Taulukko 1. Sosiaalisessa mediassa ja yleensäkin julkisuudessa esitetään nykyään paljon perättömiä, tieteen tulokset kiistämään pyrkiviä väitteitä (%).

 

%

1 Täysin samaa mieltä

28

2 Jokseenkin samaa mieltä

39

3 Vaikea sanoa

27

4 Jokseenkin eri mieltä

5

5 Täysin eri mieltä

1

YHTEENSÄ

100

Lähde: Tiedebarometri 2016 (FSD3137)

Hannele Keckman-Koivuniemi on tietopalvelupäällikkö Tietoarkistossa.


Lisätietoja:

Aineistonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. http://www.fsd.uta.fi/aineistonhallinta/. urn:nbn:fi:fsd:V-201504200001
Keckman-Koivuniemi, Hannele & Kleemola, Mari (2006). Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkiston julkaisuja 2.
IASSIST (2012). Quick Guide to Data Citation [online]. http://www.icpsr.umich.edu/files/ICPSR/enewsletters/iassist.html [cited 21.2.2017].
Rauber, Andreas & Asmi, Ari & van Uytvanck, Dieter & Pröll, Stefan (2015) [online]. Data Citation of Evolving Data. Recommendations of the Working Group on Data Citation (WGDC). https://www.rd-alliance.org/system/files/RDA-DC-Recommendations_151020.pdf [cited 21.2.2017]
Suomen Standardisoimisliitto SFS (2012). SFS5989. Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös