Tutkimusetiikkakoulutuksen erilaiset yleisöt ammattikorkeakoulussa

8.4.2022
Kuvituskuva.

Ammattikorkeakouluissa tutkimusetiikkakoulutuksella on useita eri kohderyhmiä, jotka tulee huomioida.

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeeseen (HTK-ohje) niin kuin muutkin korkeakoulut ja yliopistot. Ammattikorkeakouluissa tutkimusetiikkakoulutuksen kohderyhmiä ovat opiskelijat, opinnäytetöitä ohjaavat opettajat ja hankehenkilöstö.

HTK-ohje velvoittaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja perehdyttämään opiskelijat hyvään tieteelliseen käytäntöön ja tutkimusetiikkaan. Lisäksi se edellyttää, että korkeakoulut tarjoavat tutkimuseettistä täydennyskoulutusta opettajille, opinnäytetöiden ohjaajille, tutkijoille, tutkimusryhmän johtajille ja muille asiantuntijoille.

TENK koulutuksen kulmakivenä kansainvälistyvässä tutkimuskentässä

Tutkimusetiikan koulutus on usein keskittynyt opiskelijoihin, ja henkilöstön kouluttaminen on jäänyt vähäisemmäksi. TENK:in järjestämät tilaisuudet ovat olleet tärkeitä henkilöstön tutkimusosaamisen päivittämisessä. COVID-19 pandemian vuoksi koulutuksia on siirretty verkkoon, mikä on toisaalta tuonut ne entistä useamman ulottuville.

Koska tutkimus on kansainvälistynyt, yhteistyö on tiivistynyt myös kansallisessa ja eurooppalaisessa tutkimusetiikassa. Yksi esimerkki tästä on eri puolilla Eurooppaa järjestetty VIRT2UE-tutkimusetiikkakouluttajakoulutus ja sen materiaalit, jotka on mahdollistettu Horizon 2020 -rahoituksella. Helsingin yliopisto koordinoi Suomessa koulutusta, joka päättyi marraskuussa 2021.

Ammattikorkeakouluopiskelijat kohderyhmänä

Ammattikorkeakoulussa tutkimusetiikkaa opetetaan perustutkinnon ja ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoille. AMK-opiskelijat tekevät yleensä vasta ensimmäistä opinnäytetyötään, mutta ylempää AMK-tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on kokemusta ainakin yhdestä opinnäytetyöstä.

Opiskelijoiden tiedontarpeet ammattikorkeakoulussa ovat usein konkreettisista ja liittyvät opinnäytetyön työvaiheisiin. Opetusajasta osa kuluukin HTK-ohjeen, lähdeviittausohjeiden sekä tutkimuslupa-, informointi- ja suostumusdokumenttien läpikäyntiin.

VIRT2UE-materiaaleissa opiskelijoiden on ollut vaikea samastua tutkimuseettisiin kysymyksiin, joissa pohditaan tutkijayhteisöön tai omaan akateemiseen uraan liittyviä ristiriitatilanteita. VIRT2UE-materiaalien käyttöä voi silti suositella myös tutkijan uralla varhaisessa vaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa. Materiaalipankista kannattaa valita opiskelijan omaa arkea lähellä olevia asioita, kuten havaintojen raportoinnin oikeellisuuden pohdintaa.

Englanninkielisissä opetusryhmissä on usein Euroopan ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Suomalaiset ja eurooppalaiset tutkimuseettiset ohjeistukset voivat erota heidän omien maidensa tai maanosiensa käytänteistä. Kansainvälisiä ryhmiä opetettaessa on hyvä varautua siihen, että opiskelijoiden kotimaissa voi olla käynnissä jokin heitä askarruttava tutkimuseettinen keskustelu. Esimerkiksi yhdessä ryhmässäni esille nousi tekijyyden teema.

Opinnäytetyöohjaajat ja TKI-henkilöstö kohderyhminä

Keväällä 2022 Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta on järjestänyt verkkokoulutuksia opinnäytetyöohjaajilleen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotehtävissä toimiville asiantuntijoilleen. Koulutukset ovat erillisiä kohderyhmien koulutustarpeissa olevien erojen takia.

Opinnäytetyöohjaajille suunnattuun koulutukseen osallistui maaliskuussa yli 50 opinnäytetyönohjaajaa toimikunnan jäsenoppilaitoksista. Koulutus koostui pohdintatehtävistä ja luennoista, joissa käsiteltiin Arenen tutkimuseettisiä suosituksia ammattikorkeakoulujen opinnäytetöille, HTK-ohjeen päivitystä, henkilötietojen käsittelyä tutkimuksessa ja lääketieteellistä tutkimusta käsittelevän lain muutoksia.

TKI-henkilöstön koulutus toteutetaan toukokuussa. Koulutuksessa käsitellään HTK-ohjetta, ja sen muut sisällöt liittyvät tutkimusetiikan kansainvälisiin toimijoihin ja rahoituksen hakemisen eettisiin kysymyksiin.

Merja Kylmäkoski työskentelee Humanistisessa ammattikorkeakoulussa nuorisotyön yliopettajana.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös