Tutkimuksen etiikka ei ole etikkaa vaan tae laadusta – EU:ssakin

21.11.2018

Euroopan unionin tutkimusta ja innovaatioita rahoittavissa ohjelmissa eettiset asiat nousevat koko ajan tärkeämmäksi.

Tutkimuksen eettiset asiat eivät ole tutkimukseen liittyvää pakkopullaa, vaan osa tutkimuksen korkean laadun takuuta. Euroopan unionin tutkimusta ja innovaatioita rahoittavassa Horisontti 2020 -ohjelmassa eettiset asiat ovat nousseet korkealle tärkeysjärjestyksessä, ja seuraavassa Horizon Europe -ohjelmassa niiden merkitys kasvaa entisestään.

Ohjelmaa toimeenpanevan Euroopan komission näkemys eettisten asioiden merkittävyydestä on selkeä. Komissio pitää välttämättömänä suorittaa huolellinen eettinen arviointi jo hakemusvaiheessa, jotta voidaan varmistua tutkimusta säätelevien lakien ja sääntöjen kunnioittamisesta ja tutkimuksen laadusta projekteissa.

Vaatimukset itsessään ovat olleet olemassa jo ties kuinka kauan, mutta Horisontin ehdittyä hiukan alkua pidemmälle komissio lanseerasi käytännön, jonka mukaan kaikkiin myönteisen rahoituspäätöksen saaneisiin projekteihin lisätään yksi työpaketti, eettinen työpaketti. Lanseeraus aiheutti pienoisen paniikkireaktion, vaikka kyse oli siitä, että komissio halusi saada aikaan kunnollisen kontrollin eettisistä asioista.

Kaikkiin myönteisen rahoituspäätöksen saaneisiin projekteihin lisätään yksi työpaketti, eettinen työpaketti.

Horisontti 2020 -ohjelmassa etiikka ymmärretään laajasti. Eettisiä asioita ovat hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimuksen luotettavuuden ohella asiat, joilla varmistetaan tutkimukseen liittyvien oikeudellisten vaatimusten noudattaminen. Näitä ovat esimerkiksi kantasolututkimukset, henkilöihin kajoavat tutkimukset sekä lapsiin tai eläimiin liittyvät tutkimukset. Mutta lista ei lopu tähän. Yhtä lailla eettiseen tarkasteluun kuuluvat turvallisuusasiat, henkilötietoasiat, yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, ympäristöasiat sekä tilanteet, joissa kehitetään sotilaallisen käytön mahdollistavia innovaatioita.

Etiikan huomioiminen hakuprosessissa

Eettisten asioiden huomioiminen on tehty hakijalle mahdollisimman vaivattomaksi. Komissio on helpottanut hakijan eettistä pohdintaa: kaikki hakijat suorittavat itsenäisesti eettisten asioiden itsearvioinnin komission luoman kaavan mukaan. Sen kysymyspatteristo on varsin yksityiskohtainen. Oikeastaan epäonnistua voi vain olemalla välinpitämätön.

Eettisten asioiden laiminlyönti tarkoittaa kylmää kyytiä hakemukselle. Kaikki rahoitushakemukset, jotka selviävät arvioinnissa tietylle tasolle ja mahdollisesti rahoitettavien listalle, joutuvat tarkempaan komission johtamaan eettisten asioiden tarkasteluun – ja tietyissä tapauksissa, jos jokin puoli tutkimusasetelmassa niin vaatii, vielä erityisen tarkkaan arviointiin.

Komission eettinen asiantuntija tai eettinen paneeli antaa hakemuksesta raportin, jossa voi olla kolmenlaisia ehdotuksia: hyväksytty, hyväksytty ehdollisesti (korjattavia puutteita) tai hylätty. Eettisistä asioista huolehtimisen laiminlyönti tarkoittaa siten ankarimmillaan sitä, että muuten rahoitettavaksi arvioitu projekti ei saa rahoitusta, koska ilman eettisen arvioinnin hyväksymistä komissio ei allekirjoita avustussopimusta.     

Eettisistä asioista huolehtimisen laiminlyönti tarkoittaa siten ankarimmillaan sitä, että muuten rahoitettavaksi arvioitu projekti ei saa rahoitusta.

Käynnissä olevassa Horisontti 2020 -ohjelmassa eettiset velvoitteet on ilmaistu osallistumissäännöissä, joissa prosessi on kuvattuna artiklassa 14 kahdessa lyhyessä kappaleessa. Eettiset velvoitteet ovat esillä myös avustussopimuksessa (”rahoituksen ehdot”) artiklassa 34.

Uusi eettisten asioiden työpaketti, johon aikaisemmin viittasin, lanseerattiin vasta pari vuotta puiteohjelman alkamisen jälkeen. Se tarkoitti sitä, että asiakokonaisuuteen liittyvä kontrolli tiukentui huimasti. Kehitys ei loppunut tähän.

Horizon Europe

Nyt valmisteilla on nykyistä Horisontti 2020 -ohjelmaa seuraava, yhdeksäs puiteohjelma, Horizon Europe. Sen oikeudellisissa tekstiluonnoksissa eettisten asioiden palstatila on selkeästi kasvanut.

Vielä luonnosvaiheessa olevissa Horizon Europen laintasoisissa osallistumissäännöissä eettinen kokonaisuus on nostettu juridisessa mielessä selvästi aikaisempaa korkeammalle tasolle. Kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön rinnalle on noudatettavaksi nostettu esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimus.

Tämä ei tarkoita tarvetta muuttaa käytäntöjä, jos eettiset asiat ovat jo nyt asianmukaisesti hoidossa. On kuitenkin paikallaan tarkistaa, kuinka sujuvasti ja vastuullisesti omassa organisaatiossa tutkimukseen liittyvät eettiset asiat on hoidettu.

Liisa Ewart on Horisontti2020 -ohjelman oikeudellisten asioiden kansallinen yhteyshenkilö.


Lisätietoja:

European Commission: Participant portal H2020 Online Manual: Ethics http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross...
European Commission: How to complete your ethics self-assessment. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/h...

Sinua saattaisi kiinnostaa myös