Eettinen toimikunta ammattikorkeakoulussa

15.3.2018

Ammattikorkeakouluissa eettisten toimikuntien toiminta on ihmistieteiden alan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia.

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeiden noudattamiseen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on lisäksi ehdottanut julkaisussaan Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi eettisten toimikuntien perustamista tutkimusorganisaatioihin. Ammattikorkeakouluissa eettisten toimikuntien toiminta on ihmistieteiden alan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia. Eettisestä ennakkoarvioinnista huolehtiminen on välttämätöntä myös ammattikorkeakouluille, sillä niiden toimenkuvaan kuuluu ammattikorkeakoululain (932/2014) mukaan esimerkiksi tutkimustehtävä. Laki määrittelee ammattikorkeakoulujen tehtävää (§4) seuraavasti:

”.. on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.”

”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.”

Ammattikorkeakouluissa tehtävän tutkimuksen eettisiin kysymyksiin heijastuvatkin usein kehittämistutkimuksille ominaiset piirteet: tehtävät nousevat käytännön tarpeista, ratkaisut tulevat nopealla syklillä käyttöön ja hankkeissa on useita toimijoita.

Esimerkki ammattikorkeakoulun eettisestä toimikunnasta

Useat ammattikorkeakoulut löysivät paikkansa oman alueensa yliopistojen tutkimuseettisistä toimikunnista. FUAS-liittouman ammattikorkeakoulut (Hämeen ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu sekä Laurea-ammattikorkeakoulu) päätyivät vuonna 2012 perustamaan oman eettisen toimikunnan, jonka toiminnasta seuraavassa kerromme. Aiemmin eettinen toimikunta oli ollut vain Laureassa, josta saatiin hyviä käytänteitä uudelle toimikunnalle. FUAS-liittouma purettiin vuoden 2018 alussa, mutta vuonna 2017 FUASissa on noin 20 000 opiskelijaa ja päätoimista henkilöstöä noin 1 200.

Vuosien myötä useamman ammattikorkeakoulun yhteinen toimikunta on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Sen myötä syntyy laaja asiantuntijajoukko ja koulutustapahtumat palvelevat suurta joukkoa opiskelijoita ja henkilöstöä. Toimikunnassa on jokaisesta jäsenkorkeakoulusta jäseniä, joista useimmat ovat alallaan väitelleitä. Edustettuina ovat kaikki koulutusalat (tekniikka, sosiaali- ja terveysala, hallinnon ja kaupan ala, luonnonvara-ala, kulttuuriala ja matkailu- ja ravitsemusala). Opiskelijajäsen on kunkin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan valitsema. Toimikunta kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. TENK korostaa toimikuntien kokoonpanossa tutkimusalojen sisällöllistä perehtyneisyyttä, koska eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkastellaan tutkimuksen toteutustapaa sekä tutkimusmenetelmällistä osaamista. Tämä tavoite toteutuu mielestämme toimikunnassa hyvin.

Vuosien myötä useamman ammattikorkeakoulun yhteinen toimikunta on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi.

Toimikunnan työssä keskeisimmät tehtävät ovat lausuntojen antaminen, eettisen keskustelun virittäminen sekä yhteisen tietopankin ylläpitäminen

Eettisen ennakkoarvioinnin lausuntojen antaminen

Ammattikorkeakouluissa tehtävissä opinnäytetöissä eettinen ennakkoarviointi on tarkoitettu ensisijaisesti perustutkinnon jälkeiseen tutkimustyöhön eli ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opinnäytetöihin sekä henkilökunnan toteuttamaan tutkimustyöhön ja hankkeisiin. Ennakkoarviointi perustuu TENKin periaatteisiin. Näiden periaatteiden lisäksi opiskelija tai tutkija voi pyytää lausuntoa eettiseltä toimikunnalta, mikäli hänen tutkimuskohteensa, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani edellyttävät sitä tai mikäli tutkimustulosten julkaisua suunnitellaan sellaiseen tiedelehteen, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia.

TENKin eettisen ennakkoarvioinnin ohjeistuksen mukaan perustutkinnoissa tehtävissä opinnäytetöissä opinnäytetyön ohjaajat vastaavat eettisten periaatteiden noudattamisesta. Mikäli perustutkinnon opinnäytetyö kuitenkin edellyttää eettistä ennakkoarviointia, opiskelijan tulee hakea sitä yhdessä ohjaajansa kanssa.

Toimikunta kiinnittää arvioinnissaan huomiota seuraaviin seikkoihin: tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja relevanssi, tutkimuksen aiheuttamat mahdolliset haitat ja riskit tutkittaville, tutkimuksen eteneminen siihen sisältyvine toimenpiteineen, tutkimukseen liittyvät asiakirjat (mm. sisältö sekä säilytys), käytettävät menetelmät ja tulosten käsittely, tutkimuksen turvallisuus, toimeksiantaja, tutkimukseen osallistuvat henkilöt sekä heidän arvionsa tutkimukseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä taloudelliset seikat (mm. tutkimuksen rahoitus).

Seuraavassa kaksi esimerkkiä ammattikorkeakoulussa toteutetuista tutkimuksista, joista pyydettiin eettisen toimikunnan ennakkoarviointia. Kaksi ammattikorkeakoulun opettajaa toteutti tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli kehittää osaamisperustaisen oppimisen arviointia sairaanhoitajien tutkinnonjälkeiseen täydennyskoulutukseen. Tutkimus toteutettiin kahdessa ammattikorkeakoulussa ja kohdistui opiskelijoihin. Tutkimus oli valmisteltu hyvin ja kaikki tarvittavat asiakirjat oli liitetty mukaan tutustuttaviksi. Eettinen toimikunta antoi tutkimukselle puoltavan eettisen ennakkoarvioinnin.

Toinen esimerkki on YAMK-opiskelijan opinnäytetyö, johon opiskelija pyysi ennakkoarviointia. Opinnäytetyön aiheena oli nuorten seksuaaliterveyden edistäminen lastensuojelussa. Toimikunta esitti lausunnossaan opinnäytetyösuunnitelman täydentämistä eettisten seikkojen osalta, sillä suunnitelmasta ei käynyt ilmi, miten aineistoa tullaan analysoimaan aineiston keruun jälkeen eikä se, miten aineisto säilytetään ja hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Suunnitelmasta ei myöskään käynyt ilmi tutkimusluvan tarve tai tutkimusluvan hakeminen kohdeorganisaatiosta tai lupa aikuisilta, jotka myös olivat osallistumassa tutkimukseen.

Koulutus ja yhteinen tietopankki

Toimikunnan jäsenet ylläpitävät eettistä keskustelua ammattikorkeakouluissa muun muassa järjestämällä vuosittain FUAS-tutkimusetiikkapäivän, jonka teema liittyy ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin. Keskeisenä aihealueena ovat olleet opinnäytetyöhön sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät eettiset kysymykset. Henkilöstölle on koottu avoin tietopankki, jossa on koulutusaloittain koottuna tutkimusetiikkaan liittyvää kirjallisuutta ja haastatteluja. Tietopankkia hyödyntävät sekä opettajat että tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- eli tki-henkilöstö.

Toimikunnan työssä on keskeistä seurata valtakunnallista tutkimuseettistä keskustelua, osallistua koulutuksiin sekä verkostoitua. Uusi korkeakoulujen tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä on yksi erinomainen tapa jakaa kokemuksia ja saada tukea ja oppia kollegoilta.

Mervi Friman on strategiapäällikkö Hämeen ammattikorkeakoulussa. Päivikki Lahtinen on lehtori Lahden ammattikorkeakoulussa.


Lisätietoja:

Avoin tiede: http://avointiede.fi/
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Helsinki 2012: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf

Sinua saattaisi kiinnostaa myös