Tutkijan sidonnaisuudet

15.3.2018

Tutkijan sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen läpinäkyvyys on tärkeää, jotta yhteiskunnan ja kansalaisten luottamus tieteeseen säilyisi.

Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa. Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että asiantuntijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, oma tai läheisen hyöty.

Sidonnaisuudet voivat liittyä työhön tai olla henkilökohtaisia. Tyypillisiä tutkijan työhön liittyviä sidonnaisuuksia ovat lahjat ja tutkimukseen saatu rahoitus sekä toiminta asiantuntijaelimissä. Henkilökohtaisia sidonnaisuuksia syntyy esimerkiksi sukulaisuuden tai omistuksen perusteella. Tavallisimmin sidonnaisuuksien ajatellaan olevan taloudellisia. Myös työsuhde on sidonnaisuus, koska työntekijän edellytetään sitoutuvan työnantajansa arvoihin ja strategiaan.

Eturistiriita tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että asiantuntijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, oma tai läheisen hyöty.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENKin) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeessa mainitaan, että ”rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa”. TENK on myös laatinut tutkijan ansioluettelomallin, jossa todetaan, että ”tutkijan tulee esittää kokonaisuudessaan ne ansiot ja sidonnaisuudet, jotka ovat kullekin hakutilanteelle ja tutkijanuravaiheelle relevantteja”.

Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaan ”tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja  päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä. Tämä koskee tutkijoita myös heidän toimiessaan opettajina, ohjaajina tai asiantuntijoina”. Esteellisyysperiaatteet on määritelty hallintolain 28 §:ssä.

Kaikilla ihmisillä on sidonnaisuuksia, mutta ne eivät automaattisesti johda eturistiriitoihin tai tarkoita esteellisyyttä toimia jossakin tehtävässä. Sidonnaisuuksien ja eturistiriitojen läpinäkyvyys on tärkeää, jotta yhteiskunnan ja kansalaisten luottamus tieteeseen säilyisi.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta on eniten kokemusta politiikan alueella. Tieteen puolella lääketieteessä on jo vuosia edellytetty sidonnaisuuksien ilmoittamista julkaisujen ja koulutuksen yhteydessä.

Pekka Louhiala on Helsingin yliopiston dosentti ja lääketieteen etiikan yliopistonlehtori.

Sidonnaisuudet: 

Sivutoiminen yksityisvastaanotto, Mehiläinen Hämeenlinna
Varapuheenjohtaja, Tutkimuseettinen neuvottelukunta


Lisätietoja:

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa: http://www.lsv.fi/wp/wp-content/uploads/2013/03/Eturistiriitojen_tunnistaminen_Patja_Pasternack.pdf
Hyvä tieteellinen käytäntö -ohje: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
Tutkijan ansioluettelomalli: http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli

Hallintolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

Sinua saattaisi kiinnostaa myös