Julkaisufoorumi-luokituksen vastuullinen käyttö

3.6.2019

Tutkimuksen arvioinnin tulee perustua yksikkö- ja tutkijatasolla ensisijaisesti asiantuntija-arviointiin. 

Julkaisutoiminnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta kuvaavien määrällisten mittarien käyttö tutkimuksen arvioinnissa on lisääntynyt. Samalla on kasvanut tarve ohjeistaa tutkimusmetriikan vastuullista käyttöä.

Julkaisufoorumin eli JUFOn ohjausryhmä on päivittänyt JUFO-luokituksen käyttöohjetta, sillä yliopistojen tuottamien suurten julkaisumäärien keskimääräisen laadun arviointiin tarkoitettua luokitusta on viime vuosina alettu käyttää myös yksikkö- ja tutkijatason arviointiin ja vertailuun.  

Yksikkö- ja tutkijatason arvioinnin tulee perustua ensisijaisesti asiantuntija-arviointiin.

Uusi ohje sisältää suosituksia luokituksen käytöstä yksikkö- ja tutkijatasolla sekä tietoa siitä, millaisia rajoitteita luokituksen käyttöön tutkimuksen arvioinnissa liittyy. Lisäksi kuvataan luokitusta ja sen taustaoletuksia sekä luokituksen roolia yliopistojen rahoitusmallissa. Ohjeistuksessa on hyödynnetty vastuullisen metriikan kansainvälisiä julkilausumia: DORA-julistusta, Leidenin tutkimusmetriikkamanifestia sekä Metric Tide -raporttia. Käyttöohje täydentää valmisteilla olevia kansallisia Tutkijan vastuullinen arviointi -suositusta sekä Vastuullinen tutkimusmetriikka -ohjeistusta.

Ei ehdottomia JUFO-kriteerejä arviointiin

Käyttöohjeessa korostetaan, että yksikkö- ja tutkijatason arvioinnin tulee perustua ensisijaisesti asiantuntija-arviointiin. Jos JUFO-luokitusta käytetään arvioinnin tukena, tulee huomioida JUFO-luokituksen käyttöä koskevat rajoitteet, käyttää myös muita mittareita monipuolisesti tieteenala huomioiden ja hyödyntää metriikan asiantuntijoiden osaamista. Henkilöstölle tulee kertoa läpinäkyvästi, missä yhteydessä ja miten JUFO-luokitusta käytetään sekä kuulla tutkijoiden näkemyksiä JUFO-luokituksen soveltuvuudesta arvioinnissa.

Ohjeessa annetaan esimerkkejä siitä, mihin JUFO-luokitus soveltuu yksikkö- ja tutkijatason arvioinneissa – ja mihin sitä ei ole näissä tapauksissa suositeltavaa käyttää. Esimerkiksi ehdottomia JUFO-luokituksiin perustuvia kriteereitä ja tavoitteita ei suositella asetettavaksi.

JUFO-luokitus on vastuullista tutkimusmetriikkaa

JUFO-luokituksen käyttö opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallissa perustuu suurten julkaisumäärien keskimääräisen laadun arviointiin. Rahoitusmallin julkaisuindikaattori ja JUFO-luokitus toteuttavat vastuullisen tutkimusmetriikan periaatteita: vakautta, läpinäkyvyyttä, monimuotoisuutta ja refleksiivisyyttä.

 JUFO-luokitus toteuttaa vastuullisen tutkimusmetriikan periaatteita: vakautta, läpinäkyvyyttä, monimuotoisuutta ja refleksiivisyyttä.

Vakauden mahdollistaa kattava ja luotettava julkaisuaineisto, joka sisältää kaikki yliopistojen tuottamat vertaisarvioidut julkaisut. Sekä julkaisuaineisto että JUFO-luokitus ovat läpinäkyvästi ja avoimesti saatavilla. 

Monimuotoisuutta tukevat erilaisten julkaisutyyppien huomiointi rahoitusmallissa julkaisumaasta ja -kielestä riippumatta sekä JUFO-luokituksen tasapainottaminen eri tieteenalojen välillä. Lisäksi rahoitusmallissa käytetään useita muitakin koulutuksen ja tutkimuksen indikaattoreita.

Julkaisutoiminnassa tapahtuva muutosten seuranta, tutkimus- ja selvitystyö ja julkinen keskustelu toteuttavat vaatimusta tutkimusmetriikan refleksiivisyydestä. Rahoitusmallin indikaattorien tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti, ja myös JUFO-luokitusta päivitetään ja kehitetään jatkuvasti.

Julkaisufoorumi-luokitus (JUFO) on suomalaisen tiedeyhteisön tuottama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitus. Luokituksessa vertaisarvioidut julkaisukanavat jaetaan julkaisujen keskimääräisen laadun ja vaikuttavuuden perusteella kolmeen tasoluokkaan, joista taso 3 on korkein. JUFO-luokitusta käytetään työkaluna yliopistojen rahoitusmallissa. 

Eeva Savolainen on Julkaisufoorumin suunnittelija. Janne Pölönen on Julkaisufoorumin suunnittelupäällikkö.


Lisätietoja:

Julkaisufoorumin käyttöohje: http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/kaytto
Kosten, J. (2016). A classification of the use of research indicators, Scientometrics 108:457–464 https://doi.org/10.1007/s11192-016-1904-7
Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti https://doi.org/10.1038/520429a
Metric Tide -raportti: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4929.1363
San Francisco Declaration of Researh Assessment: https://sfdora.org
Sugimoto, Cassidy R. & Vincent Larivière: Measuring research: what everyone needs to know. Oxford University Press 2018.
Wahlfors, L. & Pölönen, J. (2018). Julkaisufoorumi-luokituksen käyttö yliopistoissa, Hallinnon tutkimus 37(1):7-21.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös