Tiedeneuvonanto osana vastuullista tiedettä ja tutkimusta

15.3.2018

Vastuullisen tutkijan ja tutkimuksen tulee olla vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.

Ajoittain käydään tiukkojakin keskusteluja tutkijoiden asemasta suhteessa julkisuuteen sekä tutkimustulosten käytöstä tiedeyhteisön ulkopuolella. Kuuluuko tutkijan esittää julkisesti tulkintoja tutkimustulostensa käytännön merkityksestä ja sovellettavuudesta? Menettääkö tutkimus objektiivisuutensa ja uskottavuutensa, jos sen odotetaan tuottavan ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin kysymyksiin? Eikö varsinkin perustutkimusta tekevän tutkijan kuulukin pysyä tutkijan roolissaan ja keskittyä tieteellisiin tuloksiinsa?

Kansainvälisten tiedejärjestöjen asemointi

Suomen Tiedeakatemiat edustaa kaikkia Suomessa toimivia tiedeakatemioita (Suomen Tiedeseura, Suomalainen Tiedeakatemia, Teknillisten Tieteiden Akatemia, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland) useissa kansainvälisissä tieteen keskusjärjestöissä. Kansainväliset järjestöt näkevät tyypillisesti tutkimuksen tieteellisen laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden pikemminkin toisiaan täydentävinä kuin keskenään kilpailevina tai toistensa uskottavuutta kaventavina ominaisuuksina. Esimerkiksi Kansainvälisen tiedeneuvoston ICSUn (International Council for Science) itselleen asettama tavoite, ”vahvistetaan kansainvälistä tiedettä yhteiskunnan hyödyksi”, liittää tieteenteon edellytykset ja tutkimuksen laadun saumattomasti yhteen yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Tästä näkökulmasta katsoen vastuullisen tutkijan ja tutkimuksen tulee olla vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.  

Eurooppalaisten tiedeakatemiajärjestöjen tiedeneuvontahanke SAPEA

Tällä hetkellä kansainvälisen tieteen ja yhteiskunnallisten hyötyjen yhdistäminen konkretisoituu eurooppalaisten tiedeakatemiajärjestöjen tiedeneuvontahankkeessa Science Advice for Policy by European Academies SAPEAssa. SAPEA on saanut Horisontti 2020 -ohjelmasta nelivuotisen, joulukuussa 2016 käyttöön otetun rahoituksen. Hanke kuuluu virallisena osana Euroopan komission tiedeneuvontamekanismi SAMiin (European Commission Science Advice Mechanism). Hankkeesta on vastuussa konsortio, jonka muodostavat viisi tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestöä: European Academies’ Science Advisory Council EASAC, All European Academies ALLEA, European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering Euro-CASE, Federation of European Acadmies of Medicine FEAM ja Academia Europaea.

SAPEA-hankkeen perimmäinen tarkoitus on tuottaa ajankohtaista, riippumatonta ja näyttöön perustuvaa tieteellistä tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Hanke yhdistää yli sata eurooppalaista tiedeakatemiaa jäsenistöineen ja kansallisine verkostoineen.

Tiedeneuvontajärjestelmään osallistuvien yksittäisten tutkijoiden tehtävä on tarjota korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta poliittisten päättäjien työn tueksi, ei tehdä tiedepolitiikkaa tai itse osallistua poliittisten päätösten tekoon.

Tiedeneuvontajärjestelmään osallistuvien yksittäisten tutkijoiden tehtävä on tarjota korkeatasoista tieteellistä asiantuntemusta poliittisten päättäjien työn tueksi, ei tehdä tiedepolitiikkaa tai itse osallistua poliittisten päätösten tekoon. SAPEAn toiminta perustuu vastuullista tutkimusta ohjaaviin tieteellisen riippumattomuuden ja itsemääräämisoikeuden periaatteisiin. Työstettäviksi otettavat kysymykset valitaan yhtäältä tiedeyhteisön itsensä ehdottamien aiheiden joukosta ja toisaalta Euroopan komission esittämien tietotarpeiden pohjalta. Kulloinkin käsillä olevaan kysymykseen vastaamiseksi kootaan eri tieteenalojen edustajista muodostettavia työryhmiä hankkeen akatemiaverkostoja hyödyksi käyttäen. Hanke ei tarjoa nopeaa, muutamassa päivässä tai viikossa annettavaa tiedeneuvontaa, vaan keskittyy keskipitkään, laajoihin analyyseihin perustuvaan neuvontaan.

Käytännössä SAPEA-hankkeen kautta tulee kansallisille tiedeakatemioille tietopyyntöjä, joihin vastaamiseksi etsitään tutkijakunnan joukosta sopivimpia mahdollisia asiantuntijoita. Suomesta on kysyttäessä saatu nopeasti tarjolle osallistumis- ja sitoutumishalukkaita tieteenharjoittajia. Pidän tätä osoituksena siitä, että tutkijat katsovat tieteellisen neuvonannon kuuluvan luonnollisesti vastuulleen ja toisaalta myös muodostavan mielekkään osan tutkijan työkokonaisuutta.

Päivi Tikka on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vt. toimitusjohtaja ja työskenteli Tiedeakatemioiden neuvottelukunnan pääsihteerinä.


Lisätietoja:

Tiedeakatemiain neuvottelukunta http://www.academies.fi/
SAPEA http://www.allea.org/asap-academies-sciences-advice-to-policy/
SAM https://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm

Sinua saattaisi kiinnostaa myös