EOSC – Eurooppalaisten datainfrastruktuurien federaatio saumattomasti tutkijoiden käytettävissä

11.12.2019

Euroopan avoimen tieteen pilven tavoitteena on helpottaa tutkimuksen tekemistä, kiihdyttää innovaatioiden syntymistä ja parantaa Euroopan kilpailukykyä.

Visio Euroopan avoimen tieteen pilvestä

Tutkimusdataa halutaan hyödyntää paremmin ja laajemmin, ja se halutaan helpommin löydettäväksi. Tästä on kyse Euroopan avoimen tieteen pilvessä eli EOSCissa (European Open Science Cloud). Tavoitteena on luoda Eurooppaan saumaton, monialaisen tutkimuksen mahdollistava hajautettu ympäristö, joka edistää dataintensiivistä innovointia. EOSCin avulla mahdollistetaan datan yleinen saatavuus ja uudet tasapuoliset toimintaedellytykset tutkijoille EU:ssa.

Tavoitteena on luoda Eurooppaan saumaton, monialaisen tutkimuksen mahdollistava hajautettu ympäristö.

Nykyisin Euroopan data- ja tutkimusinfrastruktuurit ovat fragmentoituneet maantieteellisesti ja organisatorisesti. Yhteensopivuus ja -toimivuus ovat haaste saman tutkimusalan palveluiden välillä puhumattakaan poikkitieteellisestä tutkimuksesta. EOSC tuo ratkaisuja näihin haasteisiin, kun luodaan Euroopan datainfrastruktuurien federaatio ja FAIR-periaatteet (Findable, Accessible, Interoperable & Re-usable) otetaan käyttöön tutkimusdatan käsittelyssä koko maanosassa.

EOSC tutkijalle​

Euroopan avoimen tieteen pilvessä tutkija saa tunnistettuna käyttäjänä pääsyn eurooppalaisten datainfrastruktuurien resursseihin, jotka ovat yhteensopivassa ja -toimivassa muodossa. Tutkijalla on oma yksilöllinen työympäristö ja palvelut, joilla on mahdollista analysoida, tallentaa ja jakaa luomaansa ja käsittelemäänsä dataa. Tutkijan ei tarvitse huolehtia dataan liittyvistä maakohtaisista periaatteista ja laista, esimerkiksi Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen tuomista velvoitteista, vaan ne on otettu huomioon EOSCissa. Käytettävyys on EOSCin kehityksen kulmakiviä. 

Pilvi on nyt kehitysvaiheessa. Tuotannossa EOSC on suunnitelmien mukaan vuonna 2021. Näkymää tulevaan kokonaisuuteen tuo vuoden 2018 lopussa julkaistu EOSC-portaali, jonka palveluluetteloon on koottu tutkijoille tarjolla olevia datainfrastruktuureja ja -palveluja. Portaalia kehitetään edelleen tutkijoiden tarpeisiin paremmin soveltuvaksi ja helppokäyttöisemmäksi.

Visio Euroopan avoimen tieteen pilvestä vaatii kulttuurimuutosta tutkimuksen teossa.

Visio Euroopan avoimen tieteen pilvestä vaatii kulttuurimuutosta tutkimuksen teossa. Tutkimusdatan asema osana tutkimuksen tuloksia muuttuu yhä tärkeämmäksi ja tutkimusdatan edelleen ja uudelleen hyödyntäminen on keskeistä. Tulevaisuudessa tutkimusdatan jakamisesta saa selkeämmin tunnustusta ja se on keskeinen kriteeri tutkijan ansioitumista ja tutkimusprojektin tuloksia ja vaikuttavuutta arvioitaessa. Tämä meritoitumistavan toteutus ja yleistyminen vaatii muutoksia yliopistojen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien käytännöissä ja linjauksissa. 

Kuinka mukaan?

Suomi on mukana kehittämässä Euroopan avoimen tieteen pilveä monelta eri kantilta. EOSCia rakennetaan yli 20 toteutusprojektissa, jotka saavat rahoituksensa EU:n Horizon2020 -puiteohjelmasta. Suomi on mukana kymmenessä projektissa.

Sidosryhmien – tulevia käyttäjien, tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden sekä palveluiden toimittajien – näkemykset ovat keskeisiä EOSCin suunnittelussa ja toteutuksessa. Sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan ja mukaan kehitystyöhön monella eri tapaa: interaktiiviset, kaikille avoimet webinaarit, EOSC Stakeholder Forum -tapahtuma, co-creation-rahoitus EOSCin toteutusta edistäville projekteille… Jos olet kiinnostunut vaikuttamaan pilven kehitykseen, EOSCin sihteeristön nettisivuilla on ohjeita, kuinka päästä alkuun. 

Aleksi Holopainen ja Saara Kontro, CSC Tieteen tietotekniikan keskus oy


Lisätietoja:

EOSC-portaali: https://www.eosc-portal.eu/
EOSCin sihteeristö: https://www.eoscsecretariat.eu/
I
nfografiikka EOSCin sihteeristön kokoonpanosta ja toiminnasta: www.vastuullinentiede.fi/sites/vastuullinentiede.fi/files/EOSC_infographic.pdf

Esimerkkejä EOSCin hyödyntämisestä tutkimuksessa: 
https://www.eosc-portal.eu/language-data-insight-clarin-demonstrator
https://www.eosc-portal.eu/eosc-in-practice/use-cases

Sinua saattaisi kiinnostaa myös