Artiklar efter ämne:
Forskningsetik

29.11.2018

Modell till meritförteckning för forskare följar principerna med god vetenskaplig praxis.

20.12.2019

Misstankar om avvikelse från god vetenskaplig praxis utreds inom forskningsorganisationen.

25.2.2019

Forskaren måste referera till egna tidigare arbeten lika samvetsgrant och ärligt som till andra forskares arbete.

29.11.2018

Samma regler som styr forskningsarbetet gäller vid kommunikation om forskningen.

29.11.2018

Diskutera och komma överens om principerna för upphovsmannaskapet i god tid.

14.2.2019

Hur förhåller sig öppen vetenskap till forskningsetik?

29.11.2018

Nationella och internationella riktlinjer och rekommendationer om publicering.

29.11.2018

God vetenskaplig praxis kompletteras med andra professionella och etiska riktlinjer.

29.11.2018

Forskningsetiska delegationen har skapat ett nätverk av stödpersoner för forskningsetik.

29.11.2018

Nätkursen i forskningsetik lär deltagarna att reflektera över forskningsetik som en del av forskningens livscykel.

29.11.2018

Avvikelser från god vetenskaplig praxis indelas i två kategorier: oredlighet i vetenskaplig verksamhet och försummelse av god forskningspraxis.

29.11.2018

Tillämpningen av anvisningarna om god vetenskaplig praxis utgör en del av forskarsamfundets självkontroll.